OPINIE: PIAȚA DEZINFORMĂRII EVOLUEAZĂ MAI REPEDE DECÂT PIAȚA MASS-MEDIEI

14 decembrie 2021

Experții media naționali și internaționali au făcut un schimb de experiență privind strategiile de dezinformare în cadrul Laboratorului de Networking. De asemenea echipele IEP, IPIS și IPRE au prezentat rezultatele Studiului de analiză și strategiile de advocacy pentru îmbunătățirea rezilienței la dezinformare.

Institutul de Politici Europene din Berlin (IEP) în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) au prezentat totalurile proiectului „#inforMD – împotriva dezinformării în Republica Moldova”, realizat pe parcursul anului 2021 cu suportul  Ministerului Federal al Afacerilor Externe din Germania.

Prezentă la eveniment Ambasadoarea Germaniei la Chișinău, Excelența sa Angela Ganninger, a enumerat un șir de efecte negative pe care le poate avea dezinformarea.

Angela Ganninger, Ambasadoarea Germaniei la Chișinău: Știrile false și dezinformarea reprezintă o provocare foarte mare în mai multe țări și Republica Moldova nu este o excepție. Dezinformarea poate avea un impact foarte mare asupra percepțiilor și atitudinea persoanelor fizice și poate influența discursul public și distorsiona mesajul, aprofundând polarizarea, ceea ce poate duce la un mediu foarte toxic în politică și în dezbaterile publice, și chiar la crime instigate de ură.

Unul din autorii studiului “Analiza strategiei de îmbunătățire a rezilienței Republicii Moldova în fața dezinformării”, Valeriu Pașa, a menționat necesitatea sporii nivelului de transparență financiară a instituțiilor media și liderilor de opinii.

 Valeriu Pașa, președintele comunității Watchdog.md: Chestiunea securității informaționale trebuie tratată exact așa, ca o chestiune de securitate. Respectiv după mine, regulile de transparență în domeniul mass-media trebuie să fie ridicate. La fel cum sunt cerințele aplicate în privința partidelor politice. Niște rigori mai stricte de control fiscal de raportarea veniturilor și cheltuielilor, astfel încât să ne asigurăm că nu sunt surse tenebre care finanțează instituțiile media sunt binevenite.  Același lucru ar trebui să se refere și la actorii importanți care participă la formarea opiniei publice.

“Piața dezinformării evoluează mai repede decât piața mass-mediei”, – consideră jurnalista Galina Vasilieva.

Galina Vasilieva, redactor-șef NewsMaker: Ce înseamnă dezinformarea? Dezinformarea înseamnă o informare care de fapt induce în eroare populația cu scopuri de careva câștiguri financiare, economice sau politice. Dar eu cred că anume utilizatorii care cred în această dezinformare sunt cei care contribuie la volumul știrilor false.

 Când noi avem în vedere contracararea dezinformării pe cine avem noi în vedere? Pe cei care produc știrile false, sau utilizatorii care cred în ceea ce citesc și văd. Primul grup ar putea fi abordat din punc de vedere legal, să fie responsabilizat, în cazul celui de al doilea grup eu cred că ar trebui să consolidăm rolul mass-mediei individuale. 

Expertul media din Ucraina, Evghenii Fedcenko subliniază că lupta cu știrile false își are specificul său.

Evghenii Fedcenko, redactor-șef StopFake (Ucraina): Atunci când lupți cu știrile false pe de o parte lupți cu asta, dar pe de altă parte amplifici problema, pentru că alte persoane care nu știau aceste știri, află despre ele. Situația cu știrile COVID este mai critică deoarece noi cu adevărat trebuie să ajungem nu doar la acele persoane care sunt deja în acea bulă, dar și la acele persoane care încă nu s-au decis, care sunt ezitante.

Concluzionând părerile expuse la eveniment Directorul Institutului pentru Politici Europene de la Berlin, Funda Tekin, propune concentrarea eforturilor pe identificarea metodelor noi de dezinformare și comunicarea acestora publicului larg.

Dr. Funda Tekin, Director IEP: Am remarcat mai multe lucruri. Este important să abordam lipsa de strategii si cadrul de reglementare. Dar mai mult aș vorbi despre necesitatea de a avea măsuri concrete pentru contracararea dezinformării.

 Trebuie să fim foarte atenți atunci când vorbim despre identificarea știrilor false si sa ne gândim la impactul acestei dezinformării. Să vedem care sunt forme noi de dezinformare și să încercăm să comunicăm acest lucru publicului.

 Pandemia ar putea sa ne ajute sa comparăm experiențele noastre, deoarece este o pandemie globala si eu cred că este pentru prima dată când noi toți suntem în situație similară în ceea ce privește vaccinarea și răspândirea știrilor false.

Pe parcursul  anului 2021,  în cadrul proiectului  au fost realizate patru video-uri de demontare a miturilor  (fact-checks)  și patru  pod-cast-uri despre diferite aspecte ale dezinformării în Moldova, două dezbateri la nivel național și regional. De asemenea, 20 de tineri au  beneficiat  de un program  de  instruire care  a  inclus patru module   teoretice  și practice  în domeniul prevenirii și combaterii dezinformării.

Proiectul inforMD – împotriva dezinformării în Republica Moldova” este implementat cu suportul Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.


МНЕНИЕ: РЫНОК ДЕЗИНФОРМАЦИИ РАЗВИВАЕТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ РЫНОК СМИ

Национальные и международные эксперты в области СМИ обменялись мнениями о стратегиях дезинформации в рамках Networking Lab. Кроме этого команды IEP, IPIS и IPRE представили результаты аналитического исследования и стратегии адвокации для повышения устойчивости к дезинформации.

Берлинский институт европейской политики (IEP) в партнерстве с Институтом стратегических инициатив (IPIS) и Институтом европейской политики и реформ (IPRE) представил итоги проекта “#inforMD – против дезинформации в Республике Молдова”, реализованного в течение 2021 года при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.

Присутствовавшая на мероприятии посол Германии в Кишиневе Ангела Ганнингер, привела пример ряда негативных последствий, которые может иметь дезинформация.

Ангела Ганнингер, посол Германии в Кишиневе: Фальшивые новости и дезинформация являются огромной проблемой во многих странах, и Республика Молдова не исключение. Дезинформация может оказывать огромное влияние на восприятие и отношение людей, влиять на общественный дискурс и искажать мнения, углубляя поляризацию, это может привести к очень токсичной обстановке в политике и общественных дебатах, и даже к преступлениям, совершенных на почве ненависти.

Один из авторов исследования “Анализ стратегии повышения устойчивости Молдовы к дезинформации” Валериу Паша, отметил необходимость повышения уровня финансовой прозрачности медийных учреждений и лидеров общественного мнения.

Валериу Паша, президент сообщества Watchdog.md: К вопросу информационной безопасности следует относиться именно так, как к вопросу безопасности. На мой взгляд, правила прозрачности в медиа-секторе должны быть повышены и быть такими же как и требования, применяемые к политическим партиям. Приветствуются некоторые более строгие требования фискального контроля в отношении отчетности о доходах и расходах, чтобы можно было убедиться в отсутствии теневых источников финансирования СМИ.  То же самое должно относиться и к инфлуенсерам, участвующих в формировании общественного мнения.

“Рынок дезинформации развивается быстрее, чем рынок СМИ”, – считает журналист Галина Васильева.

Галина Васильева, главный редактор NewsMaker: Что такое дезинформация? Дезинформация – это информация, которая фактически вводит население в заблуждение ради финансовой, экономической или политической выгоды. Но я считаю, что именно пользователи, которые верят в эту дезинформацию, способствуют увеличению объема ложных новостей.

Когда мы говорим о противодействии дезинформации, кого мы имеем в виду? Тех, кто создает фейки, или людей, которые верят тому, что читают и видят. С первой группой можно бороться юридически, привлекать к ответственности, в случае второй группы, я думаю, мы должны усилить роль отдельных СМИ. 

Украинский медиа эксперт Евгений Федченко отмечает, что борьба с фейковыми новостями имеет свои особенности.

Евгений Федченко, главный редактор StopFake (Украина): Когда вы боретесь с фальшивыми новостями, с одной стороны, вы боретесь с ними, но с другой стороны, вы усиливаете проблему, потому что другие люди, которые не знали о конкретных новостях, узнают их. Ситуация с новостями COVID более критична, потому что нам действительно нужно достучаться не только до тех людей, которые уже находятся в этом информационном пузыре, но и до тех, кто еще не принял решение о вакцинации, кто колеблется.

Подводя итог озвученным точкам зрения, Фунда Текин, директор Института европейской политики в Берлине, предложила сосредоточить усилия на выявлении новых методов дезинформации и информировании о них их широкой общественности.

Доктор Фунда Текин, директор IEP: Я заметила несколько вещей. Важно решить проблему отсутствия стратегий борьбы с дезинформацией и нормативно-правовой базы. Но больше я бы обратила внимание на необходимость существования конкретных мер по противодействию дезинформации.

Нам нужно быть очень осторожными, когда мы говорим о выявлении фальшивых новостей и понимать влияние дезинформации. Давайте посмотрим, что представляют собой новые формы дезинформации, и попытаемся донести это до общественности.

Пандемия может помочь нам сравнить наш опыт, потому что это глобальная пандемия, и я думаю, что впервые мы все оказались в похожей ситуации с точки зрения вакцинации и распространения ложных новостей.

В течение 2021 года в рамках проекта было подготовлено четыре видео по развенчанию мифов и четыре подкаста о различных аспектах дезинформации в Молдове,  также были проведены несколько серий видео дебатов на тему дезинформации. Кроме того, 20 молодых людей приняли участие в программе обучения, включающую четыре теоретических и практических модуля по предотвращению и борьбе с дезинформацией.

Проект «инфорМД – против дезинформации в Республике Молдова» реализуется при поддержке Федерального ведомства иностранных дел Германии.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept