Votul prin internet – o necesitate pentru Republica Moldova. Comentariu de Victor Guzun /// IPN.MD

3 martie 2021

„Necesitatea de a oferi cetățenilor o soluție alternativă și fiabilă de vot, oriunde s-ar afla, este esențială. Totodată, este firesc ca votul prin internet, ca și oricare soluție nouă, să fie privit cu o anumită ezitare. Există însă suficiente argumente care să conteste aceste temeri, riscurile de implementare graduală a votului online fiind gestionabile, iar principlalele elemente necesare existând deja în Republica Moldova…”
—-

Timpurile pe care le trăim sunt foarte diferite de ce era obișnuit chiar și acum două decenii. Circa un milion de concetățeni locuiesc permanent sau temporar în afara țării, dar în același timp, ei pot discuta în conferințe video online cu cei rămași acasă în orice moment, gratuit, din oricare locație din lume. Practic, fiecare persoană are un cont bancar pe care își primește salariul. Transferurile online au devenit o practică de rutină și poți face o comandă online a oricărui produs ți-l dorești, din oricare țară. Putem semna oricare document cu unul din mecanismele de autentificare  digitală și îl putem expedia oricui instantaneu, semnătura digitală avansată calificată având aceeași valoare juridică ca și semnătura olografică în Republica Moldova din 2014.

Cunoștințele de bază în utilizarea instrumentelor online au devenit aptitudini de viață strict necesare, iar tehnologiile moderne sunt disponibile majorității cetățenilor. Criza pandemică a arătat că foarte multe procese în diverse domenii pot fi transferate online, inclusiv activități în afaceri, educație, vânzări, comunicare, participare publică, domeniul bancar etc, tehnologiile devenind tot mai eficiente, sigure și omniprezente. Mai mult, instrumentele online s-au dovedit a fi foarte rapide, economisesc multe resurse umane, financiare și de timp, simplifică viața cetățenilor, mediului de afaceri și instituțiilor de stat, lucrează 24/7, cresc transparența decizională și diminuează riscurile de corupție. Aceste metamorfoze sunt extrem de dinamice și multe din procese pot fi cu o relativă ușurință transferate online, printre care și votarea în cadrul alegerilor.

Statul trebuie să garanteze că fiecare cetățean poate să își exprime votul

Primele buletine de vot pe hârtie au apărut în Roma antică acum 21 secole, iar astăzi, în era tehnologiilor digitale și interacțiunii instantanee a datelor, Republica Moldova continuă să le folosească în calitate de unică modalitate de votare. Toate procesele vieții au suferit schimbări sistemice cu utilizarea tehnologiilor, inclusiv multe procese conexe organizării votului, nu și procedura de vot în sine. Suntem obișnuiți și avem încredere în liste electorale electronice: oficialii electorali în secțiile de vot identifică online votanții și controlează dacă ei nu au votat anterior, rezultatele voturilor sunt expediate către CEC în format online, tabularea rezultatelor din mii de secții de vot are loc prin mijloace electronice, iar rezultatele alegerilor pot fi vizualizate la o distanță de câteva ore după închiderea secțiilor de vot, acest lucru fiind dependent doar de viteza de numărare fizică a buletinelor de vot.

În același timp, sute de mii de oameni continuă să aibă dificultăți enorme în a-și exercita dreptul de vot, fiind nevoiți să parcurgă sute sau chiar mii de kilometri pentru a ajunge la o secție de vot, să suporte cheltuieli de timp și financiare considerabile, să aștepte ore în șir în rânduri, în plină stradă, iar în unele cazuri, după tot acest efort, să nu reușească să voteze.

Multiple categorii de persoane au acces limitat la exercițiul de vot în ziua alegerilor, inclusiv persoane cu nevoi speciale, cei ce călătoresc, studenți etc. Drept urmare, aceste persoane nu își pot exercita unul din drepturile sale principale. O parte considerabilă din cetățeni vor continua să rămână în afara exercițiului de vot, iar reprezentativitatea democratică a aleșilor nu va reflecta opțiunea reală de vot. Este responsabilitatea directă a statului să asigure condiții de vot egal tuturor cetățenilor săi, dar totodată este evident că Republica Moldova nu își poate permite să deschidă suficiente secții de vot suplimentare în afara țării, în fiecare țară, regiune sau localitate unde ei locuiesc. Și nici nu este nevoie, existând deja suficiente modalități de vot alternativ, unul dintre ele fiind votul prin internet.

Votul prin internet – o metodă alternativă de vot

Votul prin internet este o modalitate simplă, eficientă, ieftină și sigură, funcțională în mai multe state, printre care SUA, Mexic, Australia, Noua Zeelandă, Armenia, Canada, Elveția (de la caz la caz pentru diaspora, militari aflați în afara țării, diplomați, unele tipuri de alegeri etc), iar Estonia îl folosește la toate tipurile de alegeri începând cu anul 2005. Votul poate fi exprimat din oricare locație cu o conexiune la internet, în câteva minute. Desigur, în toate aceste state votul online este și va rămâne doar una din opțiunile de vot, iar implementarea lui este întotdeauna treptată și graduală, pornind de la informarea largă a cetățenilor, analiza tuturor factorilor de risc, testarea prealabilă a sistemelor înainte de a fi folosit în scrutine electorale, deschiderea autorităților în a explica toate procesele conexe votului online.

Practica tuturor statelor arată că sunt necesare câteva cicluri electorale pentru ca această modalitate de vot să devină o obișnuință și normalitate. Este normal ca societatea să aibă îngrijorări cu privire la securitatea votului online, iar specialiștii în domeniu să răspundă la ele. Da, există riscuri ipotetice, exact ca și în cazul altei opțiuni de vot, dar aceste riscuri sunt controlabile, fapt ce o confirmă și echipele tehnice, inclusiv a Comisiei Electorale Centrale (CEC). Argumentele că votul online poate fi influențat sau cumpărat nu are temei, pentru că este posibil de votat online de multiple ori și doar ultima opțiune va fi valabilă. Suplimentar, oricare vot în persoană va declara votul online nul, astfel garantându-se supremația votului în persoană, în o secție de vot tradițională. În Elveția sau Estonia, din 2003 și 2005 respectiv, nimeni nu a reușit să compromită sistemul de vot prin internet sau, cel puțin, un vot online.

Premisele pentru votul prin internet există, dar e nevoie de voință politică

Astăzi, Republica Moldova are o oportunitate unică de implementare a votului online, având practic toată infrastructura conexă necesară: (1) instrumente de autentificare digitală, (2) inter-conectivitatea și securitatea bazelor de date, (3) cadru legal tehnic, (4) deschiderea CEC, Agenției de Guvernare Electronică și altor instituții de stat în dezvoltarea acestui sistem, dar și (5) o înțelegere mult mai bună a societății despre funcționarea votului online.

Introducerea votului online este inevitabil în majoritatea statelor și Republica Moldova nu este o excepție. Avem însă nevoie de mai multă voință politică în implementare, de înțelegerea faptului că acest sistem este securizat, nu favorizează niciun actor politic și că oferă șansa tuturor cetățenilor de a participa la alegeri, oriunde s-ar afla. Votul online este 10% tehnologie și 90% voință politică, încredere în autoritățile ce îl implementează și o largă campanie de informare.

Victor GUZUN este expert e-transformare și reforma administrației publice în cadrul Laboratorului de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova). Victor conduce o companie de consultanță din Estonia și este consultant independent în mai multe proiecte internaționale.

Acest Comentariu este realizat în cadrul proiectului „Noi și Europa – Analiza relațiilor moldo-europene prin intermediul produselor media și analitice inovative”, implementat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în parteneriat cu IPN, Radio Chișinău și ZUGO, cu susținerea Fundației Konrad Adenauer. Opiniile prezentate în acest comentariu aparțin autorilor.


Интернет-голосование – необходимость для Республики Молдова. Комментарий Виктора Гузуна

„Необходимость предоставления гражданам альтернативного и надежного метода голосования, где бы они ни находились, имеет большое значение. В то же время вполне естественно, что интернет-голосование, как и любое новое решение, может рассматривать с определенными опасениями. Однако есть достаточно аргументов, чтобы развеять эти опасения, поскольку риски постепенного внедрения онлайн-голосования являются управляемыми, а основные необходимые элементы уже есть в Республике Молдова…”
—-

Нынешняя реальность сильно отличаются от той, к которой мы привыкли даже два десятилетия назад. Около миллиона сограждан постоянно или временно проживают за пределами страны, но в то же время они в любое время, бесплатно и из любого уголка мира могут общаться через онлайн-видеоконференции с теми, кто остался дома. Практически у каждого человека есть банковский счет, на котором он получает зарплату, онлайн-переводы стали обычной практикой, а любой товар, из любой страны мира можно заказать по интернету. Мы можем подписать любой документ с помощью одного из механизмов цифровой аутентификации и мгновенно отправить его кому угодно, поскольку с 2014 года в Республике Молдова квалифицированная цифровая подпись имеет такую же юридическую силу, как и рукописная подпись.

Базовые знания в использовании онлайн-инструментов стали жизненно необходимыми навыками, а современные технологии доступны большинству граждан. Пандемический кризис показал, что многие процессы в различных областях могут быть переведены в онлайн среду, включая бизнес-деятельность, образование, продажи, коммуникации, общественную деятельность, банковское дело и т. д., поскольку технологии становятся эффективнее, безопаснее и доступными. Кроме того, онлайн-инструменты оказались очень оперативными, экономят много людских, финансовых и временных ресурсов, упрощают жизнь граждан, бизнес-среды и государственных учреждений, работают круглосуточно, повышают прозрачность принятия решений и уменьшают риски коррупции. Эти метаморфозы чрезвычайно динамичны, и многие процессы с относительной легкостью могут быть переведены в интернет, включая голосование на выборах.

Государство должно гарантировать каждому гражданину право голоса

Первые бумажные бюллетени для голосования появились в Древнем Риме 21 век назад, и сегодня, в эпоху цифровых технологий и мгновенного обмена данными, Республика Молдова продолжает использовать их в качестве единственного способа голосования. Все жизненные процессы претерпели системные изменения с использованием технологий, в том числе многие процессы, связанные с организацией голосования, а не сама процедура голосования. Мы привыкли и доверяем электронным спискам избирателей, по которым избирательные чиновники на избирательных участках идентифицируют онлайн-избирателей и контролируют, не проголосовали ли они ранее, результаты голосования отправляются в ЦИК в онлайн-формате, табулирование данных из тысяч избирательных участков происходит с помощью электронных средств, а результаты выборов можно узнать через несколько часов после закрытия избирательных участков, а это зависит только от скорости физического подсчета избирательных бюллетеней.

В то же время сотни тысяч людей по-прежнему испытывают огромные трудности при осуществлении своего права голоса, они вынуждены преодолевать сотни или даже тысячи километров, чтобы добраться до избирательного участка, терять время и нести финансовые расходы, стоять по несколько часов в очередях, а в некоторых случаях, после всех этих усилий, не успеть проголосовать.

Многочисленные категории людей имеют ограниченный доступ к избирательным урнам в день выборов, в том числе люди с особыми потребностями, путешествующие, студенты и т. д. В результате эти люди не могут воспользоваться одним из своих основных прав. Значительная часть граждан и далее останется вне процесса голосования, а демократическое представительство избранников не будет отражать реальную волю избирателей. Это прямая обязанность государства обеспечить равные условия для голосования всем своим гражданам. Но в то же время очевидно, что Республика Молдова не может позволить себе открыть достаточное количество избирательных участков за пределами страны, в каждой стране, регионе или населенном пункте, где живут ее граждане. И в этом нет необходимости, потому что существуют альтернативные способы голосования, одним из которых является интернет-голосование.

Интернет-голосование – альтернативный метод голосования

Интернет-голосование – это простой, эффективный, недорогой и безопасный, функциональный способ во многих государствах, включая США, Мексику, Австралию, Новую Зеландию, Армению, Канаду, Швейцарию (от случая к случаю для диаспоры, военнослужащих за пределами страны, дипломатов, некоторых типов выборов и т. д.), а Эстония использует его на всех типах выборов с 2005 года. Голосование может производиться из любого места с подключением к интернету в течение нескольких минут. Конечно, во всех этих государствах онлайн-голосование является и останется лишь одним из методов голосования, а его внедрение всегда является постепенным, начиная с широкого информирования граждан, анализа всех факторов риска, предварительного тестирования систем до их использования на выборах, открытия властей для объяснения всех процессов, связанных с онлайн-голосованием.

Практика всех государств показывает, что для этого способа голосования требуется несколько избирательных циклов, чтобы этот метод стал привычным и нормальным. Естественно, что у общества есть опасения по поводу безопасности онлайн-голосования, а специалисты в этой области реагируют на них. Да, есть гипотетические риски, как и в любом другом способов голосования, но эти риски контролируемы, что подтверждают и технические команды, в том числе Центральная избирательная комиссия. Аргументы о том, что на онлайн-голосование можно влиять или его можно исказить, не имеют оснований, потому что можно голосовать по интернету несколько раз, и только последний голос будет действительным. Кроме того, голосование на избирательном участке аннулирует онлайн-голос, тем самым гарантируется превосходство голосования на традиционном избирательном участке. В Швейцарии с 2003 года и Эстонии с 2005 года никто не смог скомпрометировать систему голосования через интернет или, по крайней мере, один онлайн-голос.

Предпосылки для интернет-голосование существуют, но нужна политическая воля

Сегодня Республика Молдова имеет уникальную возможность внедрить онлайн-голосование, имея практически всю необходимую инфраструктуру: (1) инструменты цифровой аутентификации, (2) связь и безопасность баз данных, (3) технические правовые рамки, (4) открытость ЦИК, Агентства электронного управления и других государственных учреждений для развития этой системы, а также (5) гораздо лучшее понимание общества того, как функционирует онлайн-голосование.

Введение онлайн-голосования неизбежно в большинстве стран, и Республика Молдова не является исключением. Но нам нужно больше политической воли в его реализации. А также понимание того, что эта система безопасна, не продвигает ни одного политического актера, и что она дает возможность всем гражданам участвовать в выборах, где бы они ни находились. Интернет-голосование это 10% технологии и 90% политической воли, доверие к властям, внедряющим ее, и широкая информационная кампания.

Виктор Гузун является экспертом в области электронной трансформации и реформы публичного управления в Лаборатории инициатив для развития (LID Moldova), руководит консалтинговой компанией из Эстонии и является независимым консультантом в рамках нескольких международных проектах.

Этот комментарий реализован в рамках проекта „Мы и Европа – анализ молдавско-европейских отношений посредством инновационных медиа и аналитических продуктов”, внедряемого Институтом европейских политик и реформ (IPRE) в партнерстве с IPN, Radio Chișinău и ZUGO.md, при поддержке Фонда Конрада Аденауэра. Мнения, представленные в этом комментарии, принадлежат автору.

 

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept