ReThink Moldova 2.0 – Republica Moldova are nevoie de un plan de investiții și relansare economică. Comentariu de Dumitru Vicol și Iulian Groza /// IPN.MD

9 February 2021

Rata de ocupare a forței de muncă în Moldova este una dintre cele mai mici din regiune. Aceasta pune presiune asupra sustenabilității finanțelor și sistemului de pensii. Integrarea în câmpul muncii și ridicarea ratei de ocupare este primordială. Creșterea economică ar trebui să accelereze la 7.6% anual în următoarea decadă pentru a impulsiona rata de ocupare cu 10 p.p. Crearea mai multor locuri de muncă nu este un simplu deziderat politic, ci un element al securității naționale.  Susținerea partenerilor externi este primordială. Iată de ce, în pofida confruntărilor politice de moment, autoritățile naționale competente și decidenții responsabili trebuie să străduiască asupra unei viziuni clare și previzibile, care să includă un plan cuprinzător de investiții și relansare economică a țării.

—-

Forța de muncă se micșorează, iar rata de ocupare este prea joasă

Anul 2020 a fost dominat de pandemia COVID-19 și de necesitatea măsurilor de susținere a celor afectați de virus sau această criză. Aprobarea vaccinurilor de către agențiile de reglementare a propulsat o doză de optimism în ultimele luni. Accesibilitatea acestora și respectiv implementarea programelor naționale de vaccinare rămâne o provocare pentru țările emergente precum Republica Moldova. The Economist prognozează că Moldova va reuși să-și vaccineze majoritatea populației vulnerabile până la începutul anului 2023. Deși programele de vaccinare vor rămâne prioritatea națională numărul 1, guvernele lumii la fel se vor focusa pe realizarea planurilor de recuperare și relansare economică pentru a redresa provocările pe termen mediu și lung.

Elanul creșterii economice în țările emergente deja începuse să se modereze înainte de anul 2020. Criza pandemică a scos în evidență și mai mult deficiențele structurale. În figura 1, comparăm media previziunilor FMI pentru creșterea economică pe anii 2022-25. Aici am evitat anul 2021 pentru a elimina efectul bazei de comparație relativ la anul 2020, cu media creșterii economice înainte de criză pe anii 2016-19 pentru țările similare ca Republica Moldova[1]. Observăm că o bună parte din acest grup de țări, cum ar fi România, Muntenegru și Ungaria, vor simți o decelerare a creșterii economice pe termen mediu. Republica Moldova probabil că va avea un ritm al dezvoltării economice similare cu cele înainte de criză. Însă oare aceasta e suficientă pentru a crea destule locuri de muncă?

Figura 2 ilustrează rata de creștere a populației cu vârsta de peste 15 ani și respectiv potențialul forței de muncă în următoarea decadă conform previziunilor ONU. Majoritatea țărilor similare Moldovei vor resimți o descreștere a populației apte de muncă, iar la noi acest indicator se va contracta cu 2.4%. O descreștere constantă a populației, în combinație cu una din cele mai mici rate de ocupare a forței de muncă (figura 3), va diminua semnificativ potențialul Republicii Moldova de a-și echilibra finanțele publice, sistemul de pensii și dezideratul constant al elitei politice de a majora salariile. Respectiv, integrarea mai multor persoane în câmpul muncii pentru a majora rata de participare este imperativă.

Mai multe locuri de muncă – un element al securității naționale

Crearea mai multor locuri de muncă este strict dependentă de creșterea economică. Respectiv, în acest comentariu am calculat rata de creștere a PIB-ului în următoarea decadă necesară pentru a impulsiona rata de participare cu 10 puncte procentuale de la nivelul actual de doar 40.4%. Rezultatele unei regresii simple dintre creșterea PIB-ului și creșterea numărului angajaților pe anii 2001-2019 este arătată în figura 4. Astfel, în Republica Moldova, creșterea PIB-ului cu 1 p.p. generează o creștere a numărului de angajați cu 0.2 p.p., ceea ce reprezintă o sensibilitate relativ scăzută, comparativ cu restul țărilor din grupul analizat.

Prin urmare, pentru a majora rata de participare cu 10 p.p., Republica Moldova are nevoie să genereze o creștere economică medie de 7.6% per an în următoarea decadă, ceea ce ar fi mai mult în comparație cu Armenia, Bosnia sau Albania (figura 5).

Credibilitatea externă este primordială

Noi am argumentat în analizele noastre precedente despre soluțiile pentru atragerea asistenței externe și relansarea economiei, că Republica Moldova ar avea nevoie de cel puțin 135 milioane USD investiții publice suplimentare anual pentru a impulsiona creșterea economică de la 3.8% înainte de criză, până la 5%.

O creștere economică de 7.6% anual pentru a ridica rata de participare cu 10 p.p. în următoarea decadă ar avea nevoie de investiții publice și private suplimentare de minim 400 milioane USD per an. Este adevărat că productivitatea în Republica Moldova, exprimată ca PIB per angajat, este una relativ mică însă e puțin mai mare decât în Armenia, Albania și Ucraina (Figura 6). În același timp, nivelul salariilor medii în țara noastră rămâne a fi unul relativ competitiv versus unele țările din Balcani și Caucaz, spre exemplu (Figura 7).

Nevoia unui plan de investiții și relansare economică

Atragerea finanțărilor externe pentru susținerea investițiilor publice, creșterea ratei de productivitate și respectiv a locurilor de muncă în sectorul real, vor fi primordiale pentru depășirea crizei și sustenabilitatea economiei Republicii Moldova.

Deschiderea partenerilor externi de care se bucură Președinta Maia Sandu creează premisele necesare pentru a schimba radical cursul evoluțiilor economice pentru următorii ani. Această deschidere fără precedent va putea fi valorificată în tandem cu un guvern, susținut de o majoritate pro-reformă stabilă într-un parlament resetat.

Perpetuarea crizei politice, lipsa unui guvern care să vină cu o viziune complexă de relansare economică a țării și care să fie capabil să pună în aplicare măsurile necesare pentru valorificarea asistenței externe, va adânci criza social-economică, amânând dezvoltarea Republicii Moldova, iar cetățenii neajutorați vor rămâne ostatici intereselor politice înguste de grup.

Iată de ce, în pofida confruntărilor politice de moment, cruciale de altfel pentru viitorul țării, autoritățile naționale competente și decidenții responsabili trebuie să străduiască asupra unui plan de relansare economică care să vizeze sectorul real al economiei, susținerea ÎMM-urilor și finanțarea investițiilor publice.

În toamna anului 2020, Comisia Europeană a anunțat susținerea unui astfel de plan de investiții și relansare economică pentru țările din Balcanii de Vest estimat la 20 miliarde EUR. Uniunea Europeană ar putea susține un plan similar și pentru Republica Moldova, în contextul noului Program Indicativ Multianual pentru anii 2021-2027. Iar pentru aceasta țara noastră trebuie să elaboreze o viziune clară, cuplată la obiectivele de dezvoltare durabilă și cele ale Acordului de Asociere, care ar putea sta la baza unui plan – un nou proiect de dezvoltare al țării – ReThink Moldova 2.0.

—-

Dumitru Vicol este analist asociat la Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și strategist pe piețe emergente în Londra. A fost implicat în proiecte de promovarea și dezvoltarea instrumentelor financiare în Moldova. Este absolvent al London School of Economics (Marea Britanie).

Iulian Groza este expert în domeniul relații internaționale, politici europene și bună guvernare. A deținut funcția de vice-ministru al afacerilor externe și integrării europene. În prezent, este Director Executiv al IPRE.

—-

Acest Comentariu este realizat în cadrul proiectului „Noi și Europa – Analiza relațiilor moldo-europene prin intermediul produselor media și analitice inovative”, implementat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în parteneriat cu IPN, Radio Chișinău și ZUGO.md, cu susținerea Fundației Konrad Adenauer. Opiniile prezentate în acest comentariu aparțin autorilor.

[1] Calitatea datelor este o provocare pentru analiza țărilor precum Moldova. Însă, comparând Moldova cu țări similare se micșorează marja de distorsionare a datelor generate de economia informală, nivelul corupției, calitatea guvernării etc.

 


ReThink Moldova 2.0 – Молдова нуждается в плане инвестиций и экономического восстановления. Комментарий Думитру Виколя и Юлиана Гроза.

Уровень занятости в Молдове является одним из самых низких в регионе. Это оказывает давление на устойчивость финансов и пенсионной системы. Создание рабочих мест и повышение уровня занятости имеет первостепенное значение. Экономический рост должен ускориться до 7,6% в год в следующем десятилетии, чтобы повысить уровень занятости на 10 п.п. Создание новых рабочих мест является не просто политическим посылом, а элементом национальной безопасности. Помощь внешних партнеров имеет решающее значение. Именно поэтому, несмотря на нынешнюю политическую конфронтацию, компетентные национальные органы власти и ответственные лица, принимающие решения, должны разработать четкое видение, которое будет включать всеобъемлющий план инвестиций и экономического восстановления страны.
—-

 

Рабочая сила сокращается, а уровень занятости слишком низок

2020 год был отмечен пандемией COVID-19 и необходимостью принятия мер по поддержке тех, кто пострадал от вируса или кризиса. Утверждение вакцин регулирующими органами вселило дозу оптимизма в последние месяцы. Их доступность и реализация национальных программ по вакцинации остаётся вызовом для развивающихся стран, таких как Республика Молдова. The Economist прогнозирует, что Молдова сможет вакцинировать большинство своего уязвимого населения к началу 2023 года. Хотя программы вакцинации будут оставаться национальным приоритетом номер один, правительства стран мира будут также уделять основное внимание экономическому восстановлению для решения среднесрочных и долгосрочных проблем.

Темпы экономического роста в развивающихся странах уже начали замедляться к 2020 году. Пандемический кризис еще больше высветил структурные недостатки. На Рисунке №1, мы сравниваем среднее значение прогнозов МВФ по экономическому росту на 2022–2025 годы. Этот анализ не включает данные 2021 года, для устранения эффекта базы сравнения с 2020 годом, со средним экономическим ростом до кризиса за 2016-19 годы для аналогичных стран, таких как Республика Молдова[1]. Мы отмечаем, что большая часть этой группы стран, таких как Румыния, Черногория и Венгрия, будет чувствовать замедление экономического роста в среднесрочной перспективе. В Молдове, темпы экономического развития, вероятнее всего будут аналогичными с докризисным периодом. Но достаточно ли этого для создания достаточного количества рабочих мест?

Рисунок №2 иллюстрирует темпы роста населения старше 15 лет и потенциал рабочей силы в следующем десятилетии, согласно прогнозам ООН. В большинстве стран, подобных Молдове, будет сокращаться численность населения трудоспособного возраста, а у нас этот показатель сократится на 2,4%. Неуклонное сокращение численности населения в сочетании с одним из самых низких уровней занятости (Рисунок №3) значительно снизит потенциал Молдовы в плане сбалансированности государственных финансов, пенсионной системы и постоянного стремления политической элиты повысить зарплаты. Соответственно, интеграция нескольких человек в сфере работы с целью увеличения доли участия является обязательной.

Больше рабочих мест – элемент национальной безопасности

Создание дополнительных рабочих мест строго зависит от экономического роста. Соответственно, в этом комментарии мы рассчитали темпы роста ВВП в следующем десятилетии, необходимые для повышения уровня участия на 10 процентных пунктов с текущего уровня, составляющего всего 40,4%. Результаты простой регрессии между ростом ВВП и увеличением количества работающих за 2001-2019 годы показаны на Рисунке №4. Таким образом, в Республике Молдова рост ВВП на 1 п.п. приводит к увеличению количества сотрудников на 0,2 п.п., что представляет собой относительно низкую чувствительность по сравнению с остальными странами в анализируемой группе.

Поэтому для увеличения уровня занятости на 10 п.п., Республике Молдова необходимо в следующем десятилетии генерировать средний экономический рост в 7,6% в год, то что будет больше по сравнению с Арменией, Боснией или Албанией (рисунок №5).

Внешнее доверия к стране имеет первостепенное значение

В наших предыдущих анализах про привлечение внешней помощи и восстановлению экономики мы утверждали, что Республике Молдова потребуется не менее 135 миллионов долларов США дополнительных государственных инвестиций ежегодно для ускорения экономического роста с 3,8% до 5%.

Экономический рост на 7,6% в год для повышения уровня занятости на 10 п.п. в следующем десятилетии потребует дополнительных государственных и частных инвестиций в размере не менее 400 млн долларов США в год. Действительно, производительность труда в Республике Молдова, выраженная в ВВП на одного работника, является относительно небольшой, но несколько выше, чем в Армении, Албании и Украине (рисунок №6). В то же время уровень средней заработной платы в нашей стране остается относительно конкурентоспособным по сравнению, например, с некоторыми балканскими и кавказскими странами (рисунок №7).

 

Необходимость в плане инвестиций и экономического восстановления

Привлечение внешнего финансирования для поддержки государственных инвестиций, повышения производительности и рабочих мест в реальном секторе будет иметь важное значение для преодоления кризиса и обеспечения устойчивого роста экономики Республики Молдова.

Открытость внешних партнеров, которая возобновилась с избранием президента Майя Санду, создает необходимые предпосылки для радикального изменения курса экономического развития на ближайшие годы. Эта беспрецедентная открытость может быть использована в тандеме с правительством, поддерживаемым стабильным сторонником реформ в перезагружающемся парламенте.

Продление политического кризиса, отсутствие правительства, которое обладает комплексным видением экономического восстановления страны и способно реализовать необходимые меры для извлечения выгоды из внешней помощи, усугубит социально-экономический кризис, задерживая развитие Молдова, а нуждающийся граждане останутся заложниками узких групповых политических интересов.

Поэтому несмотря на текущую политическую конфронтацию, которая имеет решающее значение для будущего страны, компетентные национальные органы и ответственные политические лица, должны стремиться к разработке плана экономического восстановления, направленного на реальный сектор экономики, поддержки МСП и финансирования государственных инвестиций.

Осенью 2020 года Европейская комиссия объявила о своей поддержке такого плана инвестиций и восстановления экономики для стран Западных Балкан, который оценивается в 20 миллиардов евро. Европейский Союз мог бы поддержать аналогичный план для Республики Молдова в контексте новой Многолетней ориентировочной программы ЕС на 2021-2027 годы. И для этого наша страна должна выработать четкое видение, в соответствии с целями устойчивого развития и Соглашением об Ассоциации, которое могло бы стать основой плана – нового проекта развития страны – ReThink Moldova 2.0.

—-

Думитру Викол – аналитик Института европейской политики и реформ (IPRE) и специалист в области стратегий по развивающимся рынкам в Лондоне. Он принимал участие в проектах по продвижению и развитию финансовых инструментов в Молдове. Он выпускник Лондонской школы экономики (Великобритания).

Юлиан Гроза – эксперт в области международных отношений и европейской политики. Он занимал должность заместителя министра иностранных дел и европейской интеграции. В настоящее время он является исполнительным директором IPRE.

—-

Этот комментарий подготовлен в рамках проекта «Мы и Европа – Анализ отношений ЕС и Молдовы с помощью инновационных средств массовой информации и аналитических продуктов», реализуемого Институтом европейской политики и реформ (IPRE) в партнерстве с IPN, Radio Chișinau, Zugo.md. и при поддержке Фонда Конрада Аденауэра. Мнения, представленные в этом комментарии, принадлежат авторам.

[1] Качество данных является сложной задачей для анализа таких стран, как Молдова. Однако сравнение Молдовы с аналогичными странами снижает погрешность искажений данных, порожденных неформальная экономика, уровень коррупции, качество управления и т.д.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept