Proiect: UE în Moldova: Percepțiile și realitate – NOI și UE (Iulie 2019 – iunie 2020)

19 iulie 2019

I. Descrierea contextului inițial al proiectului

Scopul proiectului „UE în Moldova: Percepțiile și realitatea” (NOI și UE) este de a deschide canale noi de comunicare pentru populația care are un nivel redus al cunoștințelor față de UE prin intermediul mass-mediei locale și diferitor forme de comunicare și discuții pentru a promova discursul european privind valorile. Proiectul va demonstra cum procesul de asociere cu UE și normele, valorile și standardele sale pot contribui la modernizarea Moldovei, precum și la participarea socio-economică a tuturor grupurilor de populație. Proiectul NOI și UE va ține cont de toate proiectele în derulare și planificate de către actorii guvernamentali, dar și de către societate civilă, în special cele implementate de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Delegația UE (Comunicarea strategică și sprijin pentru mass-media în Moldova) dar și a altor organizații (GIZ, KAS, EU StratCom), precum și cele implementate de ONG-urile locale.

II. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a aduce o contribuție substanțială la depășirea liniilor de divizare socială identificate în cadrul procesului de apropiere a Moldovei față de UE prin promovarea dialogului informat asupra valorilor și normelor care stau la baza Acordului de Asociere și beneficiile modernizării Republicii Moldova în procesul de apropiere față de UE.

 • Deschiderea canalelor de comunicare pentru populația care are un nivel redus al cunoștințelor față de UE cu ajutorul mass-mediei locale și diferitor forme de comunicare și discuții pentru a promova discursul european privind valorile și pentru a combate formarea de mituri și dezinformare prin verificarea faptelor (fact-checking).
 • Să ofere informații despre avantajele Acordului de Asociere și utilizarea fondurilor UE pentru tinerii din Moldova și reprezentanții grupurilor etnice care tind să fie mai critici față de UE (bulgari, ucraineni, ruși, găgăuzi, romi) și astfel să promoveze sprijinul pentru procesul de apropiere la UE.
 • Să comunice publicului istorioarele de succes a sprijinului acordat de UE și a statelor sale membre prin intermediul produselor media (clipuri video) și să promoveze schimbul de experiență între societatea civilă (din Germania) privind comunicarea pe subiectele referitoare la UE.

III. Grupurile țintă

Principalele grupuri-țintă ale proiectului sunt grupurile de populație care au un nivel redus al cunoștințelor față de UE și care se află atât în ​​regiunile rurale ale Moldovei, cât și în regiunea autonomă Găgăuzia și Transnistria. În mod special, proiectul va ținti populația care este sceptică față de apropierea cu UE, deoarece consideră aceasta ca fiind dezavantajoasă din punct de vedere socio-economic (de exemplu fermierii care își vând produsele în mod tradițional pe piața rusă). Dar și reprezentanții diferitor grupuri etnice care consideră că apropierea de UE va contribui în continuare la reducerea coeziunii sociale. Totodată, va fi construit un pod pentru reprezentanții mass-media (atât la nivel național, cât și regional) pentru a ajunge la toată populația. Pe parcursul implementării proiectului o atenție deosebită va fi acordată asigurării echilibrului de gen între femei și bărbați în rândul participanților.

IV. Partenerii de Implementare

 • Institutul pentru Politici Europene, Berlin
 • Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
 • Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS)

V. Partenerii cheie a proiectului

 • Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
 • Delegația UE (Proiectul Stratcom)
 • Canal Regional
 • Centrele Pro-Europa

VI. Activitățile proiectului

 • Elaborarea a 4 publicații de demontare a miturilor (fact-checking) (în limbile RO/RU/EN) privind problemele controversate ale asocierii Republicii Moldova cu UE în domeniul politic, economic, social și cultural.
 • Organizarea a 4 dialoguri locale(Comrat/Drochia/Rîbnița/Șoldănești/Basarabeasca/Căușeni/ Florești/Glodeni).
 • Organizarea a 4 dezbateri TV la nivel local referitor la demontarea miturilor privind eșecurile Republicii Moldova ca urmare a implementării Acordului de Asociere cu UE (Comrat/Drochia/Rîbnița/Șoldănești/Basarabeasca/Căușeni/ Florești/Glodeni).
 • Desfășurarea a 4 ateliere de lucru pentrutinerii reprezentanți ai grupurilor etnice care tind să fie mai rezervați față de Uniunea Europeană (Comrat/Taraclia/Bălți/Orhei/Nisporeni/Ungheni). Subiectele abordate: Implementarea Acordului de Asociere și utilizarea fondurilor UE.
 • Elaborarea a 4 video-uridespre istoriile de succes ale UE (în limbile RO/RU/EN) în Republica Moldova, cu participarea delegației UE și a statelor membre ale UE (în special Germania/Franța/țările nordice și baltice).
 • Organizarea unei vizite de studiu la Chișinăupentru reprezentanții asociațiilor politice, jurnaliști și cercetători germani.
 • Organizare conferinței publice finalepentru diseminarea rezultatelor obținute la nivel local, precum și a experiențelor acumulate în procesul de demontare a miturilor

VII. Vizibilitate

Proiectul conține o componentă distinctă de vizibilitate și comunicare: dezbateri televizate regulate, video–uri despre istoriile de succes și publicații de demontare a miturilor. Adițional, partenerii de implementare vor raporta despre toate evenimentele proiectului prin intermediul canalelor lor de social media (Facebook, Twitter etc.), ceea ce va spori în mod semnificativ gradul de audiență.

 

 


 

Проект: ЕС в Молдове: Восприятия  и реальность –  МЫ и ЕС

Июль 2019 – июнь 2020

 

 

I. Описание изначального контекста проекта.

Задача проекта «ЕС в Молдове: Восприятия  и реальность (МЫ и ЕС)» создать посредством местных СМИ и различных дискуссионных площадок новые каналы общения для населения Молдовы с ограниченным объемом знаний о Евросоюзе, чтобы популяризировать основной европейский дискурс о ценностях. Проект продемонстрирует, как ассоциация с Евросоюзом, его стандарты и ценности могут способствовать модернизации Молдовы, а также социально-экономической интеграции всех групп населения. Проект МЫ и ЕС будет согласован со всеми уже осуществляемыми, а также запланированными программами государственных органов и гражданского общества, в особенности Министерства иностранных дел и европейской интеграции, Делегации ЕС (Стратегическая коммуникация и поддержка СМИ в Молдове), а также других организаций (GIZ, KAS, EU StratCom), включая местные НПО.

 

II. Цели проекта.

Общая цель проекта заключается в том, чтобы внести существенный вклад в преодоление социальных разделительных линий, существующих в рамках процесса сближения Республики Молдова с ЕС, путем продвижения в обществе информированного диалога о ценностях и нормах, лежащих в основе Соглашения об ассоциации, а также о конкретных преимуществах модернизации Республики Молдова в процессе сближения с ЕС.

Для этого проект преследует три конкретные цели:

 1. Открытие коммуникационных каналов для тех слоев населения, которые владеют достаточно низким уровнем знаний о ЕС, с помощью местных и медийных коммуникационных форматов, чтобы популяризировать основной европейский дискурс о ценностях и противодействовать формированию мифов и дезинформации путем проверки фактов.
 2. Предоставить информацию о преимуществах Соглашения об ассоциации и использовании фондов ЕС молодым молдаванам и представителям этнических групп, которые склонны критиковать ЕС (болгары, украинцы, русские, гагаузы, ромы) и способствовать таким образом их поддержке процессу сближения с ЕС.
 1. Информирование общественности об успешных примерах поддержки населения, оказываемой ЕС и его государствами-членами, посредством подготовки медиаматериалов (видеоклипов), а также содействие обмену опытом с гражданским обществом (из Германии) по вопросам коммуникации по темам, связанным с ЕС.


III. Целевая аудитория.

Основная целевая аудитория проекта – критично относящиеся к ЕС группы населения, проживающие в сельских районах Молдовы, а также в АТО Гагаузия и Приднестровье. В частности, речь идет о тех слоях населения, которые скептически относятся к сближению с ЕС, опасаясь социально-экономических трудностей (например, фермеры, которые традиционно продают свою продукцию на российском рынке). Также, проект предназначен и для представителей различных этнических групп, которые считают, что сближение с ЕСприведет к дальнейшей социальной разобщенности.  Кроме этого, будет создан мост между представителями СМИ (национальных и региональных), чтобы дойти с нашим месседжем до всего населения страны. Предполагается, что публичное распространение информации о мероприятиях проекта и об их результатах окажет воздействие не только на их участников, но и на широкие слои местного населения. При реализации мероприятий особое внимание будет уделяться гендерно сбалансированному составу участников.

IV. Партнеры внедрения проекта.

 • Институт европейских политик, Берлин
 • Институт европейских политик и реформ  (IPRE)
 • Институт стратегических инициатив (IPIS)

V. Ключевые партнеры проекта.

 • Министерство иностранных дел и европейской интеграции
 • Делегация ЕС в РМ (проект Stratcom)
 • Canal Regional
 • Центры про-Европа

VI. Действия проекта.

 • Разработка четырех публикаций, разоблачающих существующие мифы (fact-checking) (на трех языках РО/РУ/АНГ) об Ассоциации Республики Молдова с ЕС в политической, экономической, социальной и культурной областях в качестве основы публичных дебатов на местном уровне.
 • Организация четырех диалогов на местном уровне(в Комрате/Дрокии/Рыбнице/Шолдэнештах/Басарабяске/Кэушанах/Фэлештах/Глодянах).
 • Проведение четырех телевизионных дебатов на местном уровне по разоблачению предрассудков об Ассоциации Молдовы с ЕС (в Комрате/Дрокии/Рыбнице/Шолдэнештах/Басарабяске/Кэушанах/Фэлештах/Глодянах).
 • Проведение четырех рабочих семинаров для молодых представителей этнических сообществ, которые более сдержанно относятся к ЕС (Комрат/Тараклия/Бельцы/Оргеев/Ниспорены/Унгены). Темы семинаров: Внедрение Соглашения об ассоции и использование фондов ЕС.
 • Создание четырех видеороликовоб историях успеха ЕС в Молдове (на трех языках РО/РУ/АНГ), например, с участием представителей Делегации ЕС, стран – членов ЕС (в особенности Германии/Франции/северных стран/балтийских стран).
 • Организация трехдневного ознакомительного визита в Кишинев для представителей гражданского общества, европейских политических объединений, журналистов и ученых из Германии для обсуждения вопроса о том, как можно донести европейскую политику и лежащие в ее основе нормы и ценности, и как можно противостоять формированию и распространению мифов об ЕС.
 • Проведение финальной конференциидля распространения результатов проекта, полученных на местном уровне. Презентация проверки фактов (fact-checking), а также опыта, накопленного в развенчании мифов об ЕС.

VII.  Освещение проекта.

Проект содержит в себе четкие коммуникационные компоненты: регулярные телевизионные дебаты, видеоролики и публикации по развенчиванию мифов. Помимо этого, партнеры по внедрению проекта будут сообщать о всех событиях проекта на своих каналах коммуникации (Facebook, Twitter и т.д.), что значительно увеличит охват контента проекта.

 

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept