(VIDEO) Reportaj de la cel de al doilea eveniment în format de dialog regional din cadrul proiectului CIVID

19 iunie 2019

Un nou dialog regional pentru promovarea societății civile și a dialogului interetnic în Republica Moldova a reunit 40 de participanți din mai multe regiuni ale țării. Timp de două zile, aceștia au studiat și au discutat despre eforturile de coeziune interetnică la nivel internațional și ce practici pot fi implementate în Moldova.

Iurie Crăciuneac, Cahul

Societățile dezvoltate fac asemenea seminare, campanii de informare, pentru a crea o coeziune socială între diverse comunități etnice. Cu atât mai mult, noi, având o societate în tranziție de la un mod de viață sovietic la unul democratic, avem nevoie de asemenea seminare. Noi, liderii de opinie, antreprenorii, conducătorii, angajatorii, au nevoie să cunoască aceste aspecte pentru a reduce sau a elimina procesul de discriminare interetnică.

 

Lucia Cucu, Chișinău

Problemele grupurilor etnice existente în Republica Moldova trebuie scoase mai mult în evidență, astfel, pentru a găsi soluții pentru probleme, dacă ele există, pentru a racorda cadrul nostru național la cel european de implementare sau de realizare a diverselor programe pentru grupurile etnice din Republica Moldova.

 

Alături de experți, participanții la eveniment au identificat probleme, dar și soluții practice în diverse domenii precum educația, dezvoltarea socială și economică, mass-media și Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

 

Nicolai Cheleș, UTA Găgăuzia

Cu părere de rău, la noi, în Republica Moldova, nu există simțul identității naționale. O problemă majoră este că problemele legate de limbă și de faptul că drepturile etniilor minoritare, a găgăujilor, sunt extrem de politizate la noi în țară. Și aceasta influențează negativ la rezultatele așteptate.

 

Grigore Musteață, Edineț

Pentru orice societate cred că aceste seminare și întâlniri, care se fac în cadrul unui proiect, este binevenite pentru toți. Fiindcă, în primul rând, auzim mai multe păreri despre o problemă care persistă în societatea noastră. În al doilea rând, cum ar putea fi rezolvată această problemă. Și, clar că, de această problemă să fie ocupat nu numai unul sau doi oameni, sau guvernul, dar, întreaga societate.

 

Evenimentul a fost organizat de Institutul pentru Politici Europene de la Berlin, în parteneriat cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene şi Institutul pentru Inițiative Strategice.

————-

Второй региональный диалог (CIVID)

 

Новый региональный диалог по развитию гражданского общества и межэтнического диалога в Республике Молдова собрал 40 участников из нескольких регионов страны. В течение двух дней, они изучали и обсуждали международные усилия по межэтническому сплочению и какие практики могут быть реализованы в Молдове.

 

Юрие Крэчуняк, Кахул

Развитые общества проводят такие семинары, информационные кампании, чтобы создать социальную сплоченность между различными этническими сообществами. Тем более, нам, как обществу которая переходит от советского образа жизни к демократическому, нужны такие семинары. Мы, лидеры общественного мнения, предприниматели, директоры, работодатели, должны знать эти аспекты, чтобы уменьшить или устранить процесс межэтнической дискриминации.

 

Лучия Куку, Кишинэу

Проблемы этнических групп, существующих в Республике Молдова, нуждаются в более пристальном внимание, чтобы найти решения проблем, если таковые имеются, чтобы соединить наши национальные рамки с европейской, по поводу имплементации и реализации различных программ для этнических групп в Республике Молдова.

 

Вместе с экспертами, участники мероприятия определили проблемы, а также практические решения в различных областях, таких как образование, социально-экономическое развитие, средства массовой информации и Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

Николай Келеш, АТО Гагаузия

 

 

К сожалению, у нас в Молдове нету чувства национальной идентичности. И очень большая проблема имеется это то что языковые вопросы, вопрос того что права национальных меньшинств, чрезмерно политизированы в нашей стране. Это влияет очень плохо, на не очень хорошие результаты.

Григоре Мустяцэ, Единец

Я думаю, что для любого общества эти семинары и встречи, которые проводятся в рамках одного проекта, хороши для всех. Во-первых, потому что мы слышим больше мнений о проблеме, которая существует в нашем обществе. Во-вторых, как можно решить эту проблему. И, конечно же, этой проблемой не должны быть заняты только один или другой, или правительство, но и всё общество.

Мероприятие было организовано Берлинским Институтом европейских политик (IEP), совместно с Институтом европейских политик и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS).

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept