Dialoguri interetnice în Soroca – probleme și soluții în consolidarea societății

5 noiembrie 2018

Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE), Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) și Centrul de Resurse pentru Tineret – DACIA au organizat joi, 1 noiembrie curent, în Soroca, un eveniment în format de dialog, pe subiectul relațiile interetnice și coeziunii sociale în Republica Moldova.

În deschiderea evenimentului, cu un cuvânt de salut a venit Iulian Groza, Director executiv, IPRE, iar Dominic Maugeais, Manager proiecte IEP a vorbit despre scopurile și obiectivele proiectului. Totodată, Ion Babici, Președinte, Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, a vorbit despre rolul tinerilor în dezvoltarea comunităților locale. Vera Petuhov, Director general adjunct, Agenția Relații Interetnice, a prezentat participanților principalele concluzii ale Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027. Cu un cuvânt de salut a venit și Sergiu Conovalu, Coordonator de program, Înaltul Comisar pentru Minoritățile Naționale, OSCE, care a vorbit despre eforturile organizațiilor internaționale în consolidarea unei societăți puternice.

În cea de a doua parte a evenimentului participanții au fost divizați în patru grupuri. La fiecare masă a fost desemnat un moderator, care a dezbătut timp de 15 minute un subiect din cele patru tematici alese anterior: educația și mass Media (moderat de Stela Babici, Centrul Dacia, Soroca); dezvoltarea economică (moderat de Mihail Șalvir, Centrul pentru Inițiative Regionale, Comrat); drepturile sociale (moderat de Vadim Pistrinciuc, IPIS); Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană (moderat de Vitalie Ponomariov, profesor universitar, Cahul). Dialogul a fost organizat rotativ, astfel că fiecare tematică a fost discutată în fiecare din cele patru grupuri.

Scopul acestui exercițiu a fost identificarea problemelor și măsurilor ce trebuie implementate privind consolidarea relațiilor interetnice în regiunea Soroca. Iată unele din cele mai importante concluzii ale dezbaterilor:

  • Educația este un subiect dificil în regiuni, de aceea trebuie îmbunătățită cooperarea dintre mass-media și sectorul educațional, iar dezvoltarea unui curs de educație mediatică în școli ar fi o soluție de rezolvare a problemei. Totodată, școala joacă un rol major în crearea percepțiilor și ar fi locul ideal de intervenții, unde ar putea fi creat un model de consolidare a relațiilor interetnice.
  • Diversitatea etnică trebuie să fie utilizată ca un instrument pentru creșterea economică. De asemenea, participanții a susținut ideea de dezvoltarea a brand-ului turistic Soroca, unde multiculturalismul din regiune ar deveni o parte atractivă a viitorului proiect. Totodată, ar trebui de dezvoltat programe educaționale de antreprenoriat pentru minorități.
  • O problemă socială majoră o constituie lipsa de comunicare între diferite comunități etnice. Astfel, pentru depășirea acestor impedimente, participanții au propus dezvoltarea programelor sociale interetnice cu genericul „Cunoașteți vecinul”, care ar permite instuționalizarea dialogului interetnic.
  • Participanții au ajuns la concluzia că Acordul de Asociere UE-RM este documentul care trebuie să coaguleze societatea din R. Moldova, iar atunci când vorbim de elemente concrete, cum sunt drepturile omului și statul de drept, limba și etnia nu trebuie să fie un impediment în respectarea acestora.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Promovarea societății civile și dialogului interetnic în Republica Moldova în contextul procesului de asociere cu UE (CIVID)“, realizat cu susținerea Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

Proiectul va derula timp de 11 luni şi are drept obiectiv îmbunătățirea armoniei sociale la nivel regional prin încurajarea discursului public și elaborarea propunerilor de politici publice referitor la integrarea grupurilor etnice, precum și sprijinirea implementării Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova. Printre acțiunile planificate se numără dezbateri publice, ateliere de lucru şi dezbateri TV în regiuni precum Soroca și Taraclia. Pe final experții vor veni cu o serie de recomandări de politici privind îmbunătățirea cadrului legal referitor la integrarea minorităților.

 


Межэтнические диалоги в Сороках – проблемы и решения для консолидации общества

 

Берлинский Институт европейских политик (IEP), совместно с Институтом европейских политик и реформ (IPRE), Институтом стратегических инициатив (IPIS) и Центр молодежных ресурсов – DACIA, провели в четверг, 1 ноября этого года, в городе Сорока, событие в формате диалога, на тему межэтнических отношений и социальной сплоченности в Республике Молдова.

На открытии мероприятия выступил с приветственным словом г-н Юлиан Гроза, исполнительный директор IPRE, а Доминик Може, руководитель проекта IEP, рассказал о целях и задачах проекта. Также, Ион Бабич, президент Центра молодежных ресурсов DACIA, рассказал о роли молодежи в развитии местных общин. Г-жа Вера Петухов, Заместитель генерального директора агентства межэтнических отношений, представила участникам основные выводы Стратегии укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017-2027 годы. С приветственным словом также выступил и Сержиу Коновалу, координатор программ, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ, который рассказал об усилиях международных организаций по консолидации сильного общества.

Во второй части мероприятия участники были разделены на четыре группы. Для каждой из групп был выбран модератор, который вместе с участниками обсуждал, в течение 15 минут, одну тему из четырех ранее выбранных: образование и средства массовой информации (модератор Стела Бабич, Центр DACIA, Сорока); экономическое развитие (модератор Михаил Шалвир, Центр региональных инициатив, Комрат); социальные права (модератор Вадим Пистринчук, IPIS); Соглашение об ассоциации с Европейским союзом (модератор Виталий Пономарев, профессор, Кагул). Диалог был организован в ротационном формате, так чтобы каждая тема обсуждалась в каждой из четырех групп.

Целью этого упражнения было выявление проблем и мер, которые необходимо осуществить для укрепления межэтнических отношений в регионе Сорока. Вот некоторые из наиболее важных выводов дебатов:

  • Образование является сложной темой в регионах, поэтому необходимо улучшить сотрудничество между средствами массовой информации и сектором образования, а развитие курса медиаобразования в школах может стать решением этой проблемы. В то же время, школа играет важную роль в создании восприятий и может стать идеальным местом для интервенций, где могла бы быть создана хорошая модель для укрепления межэтнических отношений.
  • Этническое разнообразие должно использоваться как инструмент для экономического роста. Участники также поддержали идею развития туристического бренда «Soroca», а мультикультурализм в регионе мог бы стать привлекательной частью будущего проекта. В то же время, должно быть развиты образовательные программы по основам предпринимательства для меньшинств.
  • Основной социальной проблемой является отсутствие связи между различными этническими общинами. Таким образом, чтобы преодолеть эти препятствия, участники предложили развитие межэтнических социальных программ под названием «Узнай соседа», что позволило бы институционализировать межэтнический диалог.
  • Участники пришли к выводу, что Соглашение об ассоциации ЕС-Молдова является документом, который должен коагулировать общество в Молдове, и когда речь идет о конкретных элементах, таких как права человека и верховенство закона, язык и этническая принадлежность не должны быть препятствие в их соблюдении.

Мероприятие было организовано в рамках проекта „Продвижение гражданского общества и межэтнического диалога в Республике Молдова в контексте процесса ассоциации с ЕС (CIVID)“, реализуемого при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.

Проект будет реализовываться на протяжении 11 месяцев. Его задача улучшить социальную гармонию на региональном уровне через способствование публичному дискурсу и выработку предложений публичных политик по вопросам интеграции этнических групп. Кроме того, проект призван оказать поддержку процессу реализации Стратегии консолидации межэтнических отношений в Молдове.  Планируется проведение публичных дебатов, семинаров и теледебатов в таких регионах, как Сорока и Тараклия. В конечном итоге, эксперты предложат ряд политических рекомендаций по улучшению нормативно-правовых рамок интеграции меньшинств.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept