Dialogul interetnic este cheia consolidării unei societăți puternice în Republica Moldova

2 octombrie 2018

Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) şi Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au organizat luni, 1 octombrie curent, Conferința „Societatea civilă și dialogul interetnic în Republica Moldova– provocări, actori și soluții”.

În deschiderea Conferinței, cu un cuvânt de salut a venit Funda Tekin, Director IEP, care a subliniat rolul societății civile în consolidarea dialogului dintre etnii. La rândul său, Vladislav Kulminski, Director Executiv IPIS și Iulian Groza, Director Executiv IPRE, au vorbit despre problemele actuale din societatea moldovenească și cauzele care au dus la dezbinarea societății.

Totodată, cu un discurs a venit Ambasadorul Peter Michalko, Șeful Delegației UE în Republica Moldova, care a vorbit despre importanța minorităților în consolidarea unui stat, iar Angela Ganninger, noua Ambasadoare al Germaniei la Chișinău, a adus mai multe exemple din UE, unde multiculturalismul nu este un impediment al dezvoltării.

În primul panel al Conferinței, moderat de Andrei Popov, Președintele IPIS, au luat cuvântulOazu Nantoi, Director de Programe, Institutul pentru Politici Publice (IPP) și Olga Goncharova, Președinta Adunării Popoarelor din R. Moldova, iar Serghei Pirozhkov, Viceprepreședintele Academiei Naționale de Științe de la Kiev, fost Ambasador al Ucrainei la Chișinău, a prezentat rezultatele unei cercetări privind consolidarea societății din Ucraina. Totodată, participanții la panel au vorbit despre situația relațiilor interetnice și a coeziunii sociale în țară, care sunt provocările cheie (socio-economice, educaționale, media etc.) și ce soluții trebuie abordate pentru a asigura o mai bună integrare a comunităților etnice și o mai bună coeziune socială în Moldova.

În cel de al doilea panel, moderat de Iulian Groza, Director Executiv IPRE, au vorbit Nicolae Cheleș, Coordonator a Platformei Tineretul pentru Solidaritate, Alexei Tulbure, Analist politic, fost Ambasador a Moldovei la ONU și Virgil Pîslariuc, activist, istoric, profesor, Universitatea de Stat din Moldova. Astfel, invitații conferinței au în cercat să identifice principalele provocări în dialogul interetnic, care sunt măsurile și actorii care pot sprijini implementarea unor măsuri coerente în depășirea acestor provocări, dar și ce programe practice ar putea să devină punți de legătură între comunitățile etnice și rolul partenerilor europeni.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Promovarea societății civile și dialogului interetnic în Republica Moldova în contextul procesului de asociere cu UE (CIVID)“, realizat cu susținerea Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

Proiectul va derula timp de 11 luni şi are drept obiectiv îmbunătățirea armoniei sociale la nivel regional prin încurajarea discursului public și elaborarea propunerilor de politici publice referitor la integrarea grupurilor etnice, precum și sprijinirea implementării Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova. Printre acțiunile planificate se numără dezbateri publice, ateliere de lucru şi dezbateri TV în regiuni precum Soroca și Taraclia. Pe final experții vor veni cu o serie de recomandări de politici privind îmbunătățirea cadrului legal referitor la integrarea minorităților.

 


Межэтнический диалог- ключ к консолидации сильного общества в Республике Молдова

Берлинский Институт европейских политик (IEP), совместно с Институтом европейских политик и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS), провели в понедельник,1 октября этого года, конференцию „Гражданское общество и межэтнический диалог в Республике Молдова – вызовы, субъекты и решения”.

На открытии конференции выступила с приветственным словом г-жа Фунда Текин, директор IEP. Она подчеркнула роль гражданского общества в консолидации межэтнического диалога. В свою очередь, Владислав Кульминский, исполнительный директор IPIS, и Юлиан Гроза, исполнительный директор IPRE, говорили об актуальных проблемах молдавского общества и причинах, приведших к разделению общества.

Кроме того, на конференции выступил посол Петер Михалко, Глава делегации ЕС в Республике Молдова. Он говорил о важности меньшинств для консолидации государства, а Ангела Ганнингер, новый посол Германии в Кишинёве, привела ряд примеров из ЕС, где мультикультурализм не стал помехой развитию.

В рамках первой панельной дискуссии на конференции, которую вёл Андрей Попов, Президент IPIS, выступали

Оазу Нантой, директор по программам Института публичных политик (IPP), Ольга Гончарова, Председатель Ассамблеи народов Молдовы, А также Сергей Пирожков, Вицепрезидент Национальной академии наук в Киеве, ранее посол Украины в Кишинёве. Он представил результаты исследования, посвящённого консолидации общества в Украине. Кроме того, участники панельной дискуссии обсудили положение дел в межэтнических отношениях и социальной сплочённости в стране, основные вызовы (социально-экономические, образовательные, медиа и пр.) и решения, необходимые для обеспечения лучшей интеграции этнических общин и большей сплочённости общества в Молдове.

В рамках второй панельной дискусии, которую вёл Юлиан Гроза, исполнительный директор IPRE, выступили: Николае Келеш, координатор Платформы „Молодёжь за солидарность”, Алексей Тулбуре, политический аналитик, ранее посол Молдовы в ООН, и Вирджил Пысларюк, активист, историк, преподаватель, Молдавский Государственный Университет. Таким образом, гости конференции попытались выявить основные вызовы в рамках межэтнического диалога, меры и субъектов, способных оказать поддержку в принятии последовательных мер для преодоления этих вызовов, а также практические программы, которые могли бы стать мостами между этническими сообществами, и роль европейских партнёров.

Мероприятие было организовано в рамках проекта „Продвижение гражданского общества и межэтнического диалога в Республике Молдова в контексте процесса ассоциации с ЕС (CIVID)“, реализуемого при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.

Проект будет реализовываться на протяжении 11 месяцев. Его задача улучшить социальную гармонию на региональном уровне через способствование публичному дискурсу и выработку предложений публичных политик по вопросам интеграции этнических групп. Кроме того, проект призван оказать поддержку процессу реализации Стратегии консолидации межэтнических отношений в Молдове.  Планируется проведение публичных дебатов, семинаров и теледебатов в таких регионах, как Сорока и Тараклия. В конечном итоге, эксперты предложат ряд политических рекомендаций по улучшению нормативно-правовых рамок интеграции меньшинств.

 

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept