Concluziile dezbaterii publice din Cahul: „Trebuie să ne concentrăm pe ceea ce ne unește, dar nu pe ce ne desparte”

20 octombrie 2017

Institutul pentru Politici Europene de la Berlin, în parteneriat cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) şi Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au organizat joi, 19 octombrie curent, cea de a treia dezbatere publică la nivel local în cadrul proiectului „Consolidarea identității naționale în Republica Moldova în cadrul procesului de asociere cu Uniunea Europeană”, realizat cu susținerea Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

Evenimentul a avut loc în incinta Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din orașul Cahul, la care au participat reprezentanții mediului academic și ai autorităților publice, experți străini și locali, reprezentanții minorităților naționale din regiune, precum și reprezentanți ai societății civile. De asemenea, la dezbatere au luat cuvântul: Oleg Danilceac, Prorector al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hadeu” din Cahul, Sergiu Conovalu, Coordonator de programe, Oficiul Înaltului Comisar OSCE pentru Minoritățile Naționale și Nicolae Dandiș, Primar al orașului Cahul.

În cadrul primului panel al dezbaterii, care a fost moderat de Iulian Groza, Directorul Executiv IPRE, au fost discutate mai multe subiecte legate de fenomenul de integrare a minorităților naționale, care se află într-o permanentă stare de tensiune între procesul de construcție a identității naționale și procesul de pierdere a acesteia. Totodată, participanții au discutat despre principalele provocări în procesul de integrare a diferitelor grupuri etnice și crearea unui sentiment de identitate civică în Republica Moldova, precum și dezvoltarea unui grad de toleranță în societate.

În a doua parte a evenimentului, Sergiu Constantin, Cercetător la Institutul Pentru Minorități Naționale din Italia, a vorbit despre procesul de integrarea a diferitor grupuri etnice și lingvistice, care ar putea fi un prim pas spre crearea unei identități naționale. Astfel, expertul a precizat că pentru succesul unei astfel de efort este importat de asigurat principii egale pentru toți, astfel ca cetățenii să se simtă în siguranță și să nu simtă presiuni din partea majorității, indiferent de identitatea lor.

De asemenea, cu o viziune asupra situației din regiunea de sud a țării, au intervenit cu opinii Ruslan Stânga, Director Executiv al Institutului pentru Inițiative Rurale, Andrei Popov, Președintele Institutului Pentru inițiative Strategice și Vitalie Ponomariov, Coordonator al Centrului de informare UE, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. Experții au vorbit despre provocările cele mai mari în procesul de stimulare a consolidării unei națiuni, care ar face față factorilor negativi externi și interni.

La finalul dezbaterii publice, participanții au venit cu mai multe propuneri, care vor fi luate în considerație în cadrul elaborării unui set de recomandări, care va fi elaborat de experții IPIS, IPRE, și IEP și care la finalul proiectului va fi trimis autorităților naționale.

Urmare a evenimentului experții au organizat o dezbatere TV cu același subiect, care a fost realizată de Prives.eu și moderată de Vitalie Guțu, de la postul TVR Moldova. Emisiunea poate fi urmărită aici. De asemenea, pentru mai multe informații puteți urmări înregistrarea integrală a dezbaterii de la Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” aici.

Proiectul „Consolidarea identității naționale în Republica Moldova în contextul asocierii cu Uniunea Europeana“ se va derula timp de 10 luni şi are drept obiectiv să contribuie la îmbunătățirea armoniei sociale în Republica Moldova prin promovarea și încurajarea discursului public referitor la identitatea națională, integrarea minorităților și modernizarea Republicii Moldova în procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Printre acțiunile planificate se numără dezbateri publice, workshop-uri şi cluburi de presă în regiuni precum Bălți, Cahul, şi Comrat. Pe final experții vor veni cu o serie de recomandări privind îmbunătățirea cadrului legal referitor la integrarea minorităților și dezvoltarea identității naționale.

 


Выводы публичных дебатов в Кагуле: «Мы должны сосредоточиться на том, что нас объединяет, а не на том, что нас разделяет»

 

Институт европейской политики в Берлине в партнерстве с Институтом европейских политик и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS) организовали в четверг, 19 октября текущего года, третьи публичные дебаты на местном уровне в рамках проекта «Укрепление национальной идентичности в Республике Молдова в рамках процесса ассоциации с Европейским Союзом», реализуемого при поддержке Федерального бюро иностранных дел Германии.

Мероприятие состоялось в Государственном университете «Богдан Петричейку Хашдеу», г. Кагул, в котором приняли участие представители академических и государственных органов, иностранных и местных экспертов, представители национальных меньшинств, проживающих в регионе, а также представители гражданского общества. Так же, в дебатах приняли участие Олег Даниляк, проректор Государственного университета «Б. П. Хашдеу», Серджиу Коновалу, Национальный координатор программ, Управление Верховного комиссара ОБСЕ по делам меньшинств в Республике Молдова и мэр города Кагул, Николае Дандис.

В первой части дебатов, которая была модерирована Исполнительным директором IPRE Юлианом Гроза, были обсуждены ряд тем, связанных с феноменом интеграции национальных меньшинств, которые находятся в постоянном напряженном состоянии между процессом установления идентичности и его потери. В то же время участники обсудили основные проблемы в процессе интеграции различных этнических групп и создания чувства гражданской идентичности в Республике Молдова, а также развития толерантности в обществе.

Во второй части мероприятия, Серджиу Константин, исследователь Института национальных меньшинств из Италии, рассказал о процессе интеграции различных этнических и языковых групп, что может стать первым шагом на пути к созданию национальной идентичности. Таким образом, эксперт заявил, что для успеха таких усилий нужно внедрить для всех членов общества равные принципы, так чтобы граждане чувствовали себя в безопасности и не испытывали никакого давления со стороны большинства, независимо от их идентичности.

Кроме того, свое мнение о ситуации в северном регионе страны высказали Руслан Стынга, исполнительный директор Института местных инициатив, Андрей Попов, президент Института стратегических инициатив и Виталий Пономарев, координатор Информационного центра ЕС, Государственный университет «Б. П. Хашдеу», г. Кагуле. Эксперты говорили о самых больших проблемах в стимулировании консолидации нации, которая могла бы справиться с внешними и внутренними негативными факторами.

В конце общественных дебатов, участники вынесли ряд предложений, которые будут приняты во внимание при разработке рекомендаций со стороны экспертов IPIS, IPRE и IEP, которые по завершении проекта будут представлены национальным властям.

После мероприятия эксперты приняли участие в телевизионных дебатах которая была проведена Prives.eu и модерирована Виталием Гуцу, TVR Moldova. Передачу можно посмотреть здесь. Кроме того, дополнительную информацию вы можете найти, посмотрев полную версию дебатов в Кагуле здесь.

Проект «Укрепление национальной идентичности в Республике Молдова в контексте ассоциации с Европейским Союзом» рассчитан на 10 месяцев и направлен на улучшение социальной гармонии в Республике Молдова путем продвижения и поощрения общественных прений по теме национальной идентичности, интеграции меньшинств и модернизации Республики Молдова в процессе сближения с Европейским Союзом. Среди запланированных мероприятий – общественные дебаты, семинары и пресс-клубы в регионах (Бельцы, Кагул и Комрат). По итогам проекта эксперты предложат набор рекомендаций в отношении улучшения нормативно-правовой базы касательно интеграции меньшинств и развития национальной идентичности.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept