La Bălți au fost abordare provocările și oportunitățile consolidării identității civice

29 septembrie 2017

Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) şi Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au organizat joi, 28 septembrie curent, cea de a doua dezbatere publică la nivel local în cadrul proiectului „Consolidarea identității naționale în Republica Moldova în cadrul procesului de asociere cu Uniunea Europeană”, realizat cu susținerea Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

Evenimentul a avut loc în incinta Universității de Stat „Aleco Russo” din orașul Bălți (USARB), la care au participat reprezentanții mediului academic și ai autorităților publice, experți străini și locali, reprezentanții minorităților naționale din regiune, precum și reprezentanți ai societății civile. De asemenea, la dezbatere au luat cuvântul: Alexandru Stratulat, din cadrul Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului și Olga Beinaroviča, Ofițer Politic, Delegația Uniunii Europene la Chișinău, Sergiu Conovalu, Coordonator național de programe, Oficiul în Republica Moldova al Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale al OSCE, Vlad Ghițu, Consilier, Consiliul municipal Bălți și Igor Cojocaru, Vice-rectorul USARB.

În cadrul dezbaterii au fost abordate mai multe aspecte cu privire la consolidarea coeziunii între grupurile etnice în procesul de construcție a identității civice în Republica Moldova.

În primul panel al dezbaterii, care a fost moderat de Iulian Groza, Directorul Executiv IPRE, au fost discutate mai multe subiecte, cum ar fi: dacă este europenizarea un factor pozitiv în stimularea procesului de construcție a identității naționale, care sunt principalele provocări ale Uniunii Europene în conlucrarea cu autoritățile din R. Moldova privind integrarea grupurilor etnice, precum și dacă este oare posibil identificarea abordării pragmatice de „conviețuire împreună”, care să producă un sentiment de apartenență, dar care să asigure și un grad înalt de toleranță a diferențelor și pluralismului din societate.

În a doua parte a evenimentului, Ewa Chylinski, Director Regional la Centrul European pentru Probleme Minoritare, Expert al Consiliului Europei, a făcut o prezentare privind dezvoltarea unei noi abordări, care ar susține idea că oamenii pot absorbi elemente noi și diferite de identitate fără a fi nevoiți să părăsească sau să uite propriul patrimoniu. Totodată, experta a adus exemplul Georgiei, care a reușit să implementeze mai multe inițiative privind integrarea minorităților naționale.

De asemenea, cu o viziune asupra situației din regiunea de nord a țării, au intervenit cu opinii de experți dna Olga Goncearova, Președinte al Adunării Popoarelor din Moldova, dl Andrei Popov, Președintele Institutului pentru Inițiative Strategice, dna Veronica Savin, coordonator centrul „Pro Europa Bălți” și dna Lidia Pădureac, șef Catedra de științe socio-umane și asistență socială, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

La finalul dezbaterii publice, participanții au venit cu mai multe propuneri, care vor fi luate în considerație în cadrul elaborării unui set de recomandări, care va fi elaborat de experții IPIS, IPRE, și IEP și care la finalul proiectului va fi trimis autorităților naționale.

Urmare a evenimentului experții au participat la o dezbatere TV cu același subiect, găzduită de televiziunea locală BTV, or. Bălți. Emisiunea poate fi urmărită aici:

Proiectul „Consolidarea identității naționale în Republica Moldova în contextul asocierii cu Uniunea Europeana“ se va derula timp de 10 luni şi are drept obiectiv să contribuie la îmbunătățirea armoniei sociale în Republica Moldova prin promovarea și încurajarea discursului public referitor la identitatea națională, integrarea minorităților și modernizarea Republicii Moldova în procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Printre acțiunile planificate se numără dezbateri publice, workshop-uri şi cluburi de presă în regiuni precum Bălți, Cahul, şi Comrat. Pe final experții vor veni cu o serie de recomandări privind îmbunătățirea cadrului legal referitor la integrarea minorităților și dezvoltarea identității naționale.

 


 

В Бельцах были рассмотрены проблемы и возможности укрепления гражданской идентичности

 

Институт европейской политики в Берлине в партнерстве с Институтом европейской политики и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS) организовали в четверг, 28 сентября текущего года, вторые публичные дебаты на местном уровне в рамках проекта «Укрепление национальной идентичности в Республике Молдова в рамках процесса ассоциации с Европейским Союзом», реализуемого при поддержке Федерального бюро иностранных дел Германии.

Мероприятие состоялось в Государственном университете «Алеко Руссо», г. Бэлць, в котором приняли участие представители академических и государственных органов, иностранных и местных экспертов, представители национальных меньшинств, проживающих в регионе, а также представители гражданского общества. В дебатах принимали участие: Александр Стратулат, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Ольга Бейнаровича, Сотрудник по политическим вопросам, Делегация Европейского Союза в Молдове, Серджиу Коновалу, Национальный координатор программ, Управление Верховного комиссара ОБСЕ по делам меньшинств в Республике Молдова, Ион Гагим, Ректор, Бельцкого государственного университета имени «Алеку Руссо» и Игорь Кожокару, проректор того же университета.

В рамках дискуссий были затронуты несколько аспектов связанные с укреплением сплоченности этнических групп в процессе формирования гражданской идентичности в Республике Молдова.

В первой части дебатов, которая была модерирована Исполнительным директором IPRE Юлианом Гроза, были обсуждены несколько важных тем, таких как: является ли европеизация позитивным фактором в стимулировании процесса формирования национальной идентичности, каковы основные проблемы Европейского Союза в работе с молдавскими властями в отношении интеграции этнических групп, а также если можно ли определить прагматичный подход «совместного сожительства», которое создало бы чувство принадлежности, но также обеспечило бы высокую степень терпимости к различиям и плюрализму в обществе.

Во второй части мероприятия, Эва Чилински, Региональный директор Европейского центра по вопросам меньшинств, эксперт Совета Европы, выступила с презентацией об разработки нового подхода, который позволит людям принимать новые элементы идентичности, при этом сохраняя собственную идентичность и наследие. Также, эксперт привел пример Грузии, которая преуспела в реализации ряда инициатив по интеграции национальных меньшинств.

Кроме того, свое мнение о ситуации в северном регионе страны высказали: Ольга Гончарова, Председатель Ассамблеи народов Молдовы, Андрей Попов, президент Института стратегических инициатив, Вероника Савин, координатор Центра “Pro-Europa” (г, Бэлць) и Лидия Пэдуряк, руководитель департамента социально-гуманитарных наук и социальной помощи, Государственный университет «Алеку Руссо».

В конце общественных дебатов, участники вынесли ряд предложений, которые будут приняты во внимание при разработке рекомендаций со стороны экспертов IPIS, IPRE и IEP, которые по завершении проекта будут представлены национальным властям.

После мероприятия эксперты приняли участие в телевизионных дебатах по той же теме на местном телеканале BTV. Передачу можно посмотреть здесь:

Проект „Укрепление национальной идентичности в Республике Молдова в контексте ассоциации с Европейским Союзом” рассчитан на 10 месяцев и направлен на улучшение социальной гармонии в Республике Молдова путем продвижения и поощрения общественных прений по теме национальной идентичности, интеграции меньшинств и модернизации Республики Молдова в процессе сближения с Европейским Союзом. Среди запланированных мероприятий – общественные дебаты, семинары и пресс-клубы в регионах (Бельцы, Кагул и Комрат). По итогам проекта эксперты предложат набор рекомендаций в отношении улучшения нормативно-правовой базы касательно интеграции меньшинств и развития национальной идентичности.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept