Dezbatere publică IPRE: Identitatea civică în Republica Moldova trebuie consolidată, menținând în același timp specificul identității și patrimoniul cultural al comunităților etnice din țară

27 iunie 2017

Institutul pentru Politici Europene de la Berlin, în parteneriat cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) şi Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au organizat vineri, 23 iunie curent, prima dezbaterea publică la nivel local în cadrul proiectului „Consolidarea identității naționale în Republica Moldova în cadrul procesului de asociere cu Uniunea Europeană”, realizat cu susținerea Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

Evenimentul a avut loc în incinta Universității de Stat din Comrat, la care au participat reprezentanții mediului academic și ai autorităților publice din UTA Găgăuzia, experți străini și locali, reprezentanții minorităților naționale din regiune, precum şi reprezentanți ai societății civile. În cadrul dezbaterii au fost abordate mai multe aspecte cu privire la provocările și oportunitățile consolidării identității civice în Republica Moldova, prin integrarea grupurilor etnice în procesele social-politice și economice din țară.

În primul panel al dezbaterii, care a fost moderat de Andrei Popov, Președinte IPIS, au fost discutate mai multe aspecte și probleme cu care se confruntă comunitățile etnice din Găgăuzia și sudul țării, prin prisma tendințelor geo-politice a dus la polarizarea societății. Astfel, experții în domeniu au ajuns la concluzia, că una dintre sarcinile principale este de a dezvolta o abordare, care va permite cetățenilor să accepte o identitate  civică comună, dar menținând, în același timp, propria lor identitate etnică și patrimoniu cultural. Această abordare de a „trăi împreună“ va da un sentiment de apartenență la o comunitate mai mare, dar care, în același timp, va oferi un grad semnificativ de pluralism și de acceptare a diversității în societate. De asemenea, cu o viziune asupra situației din UTA Găgăuzia, au vorbit Maria Ianioglo, Decan al Facultății Culturii Naționale, Universitatea de Stat din Comrat, Serghei Anastasov, primarul mun. Comrat și Ecaterina Jekova, Președintele Comisiei pentru relații externe a a Adunării Populare a Găgăuziei.

În cel de al doilea panel, care a fost dedicat discuțiilor privind influența procesului de apropiere de UE asupra sistemul de valori și de auto-percepție din societate, au luat cuvântul Iulian Groza, Director Executiv IPRE, Ludmila Mitioglo, Directorul Centrului „Pro-Europa” din Comrat, Julien Danero Iglesias, politolog franco-belgian, cercetător în antropologie culturală la Universitatea din Glasgow și Adam Gniazdowski, reprezentantul Delegației UE în Republica Moldova.

Participanții la dezbatere au discutat despre efectele și rezultatele procesului de asociere cu UE în ceea ce privește protecția și integrarea comunităților etnice, dar și dacă acest proces poate să devină un factor care ar uni societatea moldovenească. De asemenea, experții străini au vorbit despre oportunitatea procesului de europenizare în promovarea procesului de construire a țării, dar și care sunt principalele provocări pentru UE în cadrul procesului de colaborare cu autoritățile moldovene cu privire la promovarea unei societății incluzive.

La finalul dezbaterii publice, participanții au venit cu mai multe propuneri, care vor fi luate în considerație în cadrul elaborării unui set de recomandări, care va fi elaborat de experții IPIS, IPRE, și IEP și care la finalul proiectului va fi trimis autorităților naționale.

Urmare a evenimentului experții au participat la o dezbatere TV cu același subiect, găzduită de televiziunea locală ATV Comrat. Emisiunea poate fi urmărită aici:

Proiectul „Consolidarea identităţii naționale în Republica Moldova în contextul asocierii cu Uniunea Europeana“ se va derula timp de 10 luni şi are drept obiectiv să contribuie la îmbunătățirea armoniei sociale în Republica Moldova prin promovarea și încurajarea discursului public referitor la identitatea națională, integrarea minorităților și modernizarea Republicii Moldova în procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Printre acțiunile planificate se numără dezbateri publice, workshop-uri şi cluburi de presă în regiuni precum Bălți, Cahul, şi Comrat. Pe final experții vor veni cu o serie de recomandări privind îmbunătățirea cadrului legal referitor la integrarea minorităților și dezvoltarea identității naționale.

———————————————————————————————–

 

Публичные дебаты IPRE: Необходимо укреплять гражданскую идентичность в Республике Молдова, одновременно поддерживая специфику идентичности и культурное наследие этнических общин в стране

Институт европейской политики в Берлине в партнерстве с Институтом европейской политики и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS) организовали в пятницу, 23 июня текущего года, первые публичные дебаты на местном уровне в рамках проекта „Укрепление национальной идентичности в Республике Молдова в рамках процесса ассоциации с Европейским Союзом”, реализуемого при поддержке Федерального бюро иностранных дел Германии.

Мероприятие прошло в стенах Комратского государственного университета, собрав представителей академического сообщества и органов власти АТО Гагаузия, иностранных и местных экспертов, представителей национальных меньшинств, проживающих в регионе, а также гражданского общества.  В рамках обсуждений поднимался ряд аспектов, связанных с вызовами и возможностями укрепления гражданской идентичности в Республике Молдова путем интеграции этнических групп в социально-политические и экономические процессы в стране.

В первой части дебатах, которую провел Андрей Попов, председатель IPIS, обсуждались аспекты и проблемы, с которыми сталкиваются этнические общины в Гагаузии и на юге страны, сквозь призму геополитических тенденций, приведших к поляризации общества.  Таким образом, эксперты пришли к выводу, что одной из основных задач является разработать подход, который бы позволил гражданам принимать общую гражданскую идентичность, при этом сохраняя свою собственную этническую идентичность и культурное наследие.  Такой подход „совместного проживания” сформирует чувство принадлежности к более широкой общине и, в то же время, обеспечит значительный уровень плюрализма и принятия многообразия в обществе.  Также, свое видение о ситуации в АТО Гагаузия представили Мария Яниогло, декан Факультета национальной культуры КГУ, Сергей Анастасов, мэр мун. Комрат, и Екатерина Жекова, председатель Комиссии по внешним связям Народного собрания Гагаузии.

Во второй части, посвященной обсуждению влияния процесса ассоциации с ЕС на систему ценностей и самовосприятия в обществе, слово брали Юлиан Гроза, исполнительный директор IPRE, Людмила Митиогло, директор Центра „Pro-Europa” в Комрате, Жульен Данеро Иглесиас, франко-бельгийский политолог, исследователь культурной антропологии в Университете Глазго, и Адам Гняздовский, представитель Делегации ЕС в Республике Молдова.

Участники дебатов обсудили воздействие и результаты процесса ассоциации с ЕС в том, что касается защиты и интеграции этнических общин, и смог ли бы этот процесс стать фактором, который объединит молдавское общество. Также, иностранные эксперты говорили о своевременности процесса европеизации в продвижении процесса построения государства, а также об основных вызовах для ЕС в рамках процесса сотрудничества с молдавскими властями в отношении продвижения инклюзивного общества.

В конце общественных дебатов, участники вынесли ряд предложений, которые будут приняты во внимание при разработке рекомендаций со стороны экспертов IPIS, IPRE и IEP, которые по завершении проекта будут представлены национальным властям.

После мероприятия эксперты приняли участие в телевизионных дебатах по той же теме на местном телеканале ATV Comrat.  Передачу можно посмотреть здесь:

Проект „Укрепление национальной идентичности в Республике Молдова в контексте ассоциации с Европейским Союзом” рассчитан на 10 месяцев и направлен на улучшение социальной гармонии в Республике Молдова путем продвижения и поощрения общественных прений по теме национальной идентичности, интеграции меньшинств и модернизации Республики Молдова в процессе сближения с Европейским Союзом.  Среди запланированных мероприятий – общественные дебаты, семинары и пресс-клубы в регионах (Бельцы, Кагул и Комрат).  По итогам проекта эксперты предложат набор рекомендаций в отношении улучшения нормативно-правовой базы касательно интеграции меньшинств и развития национальной идентичности.

 

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept