DECLARAȚIA Platformei Naționale din Republica Moldova a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic privind condamnarea agresiunii neprovocate a Rusiei împotriva Ucrainei

24 februarie 2022

Noi, membrii Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, care întrunește 100 de organizații membre:

Condamnăm cu fermitate agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, lansată inclusiv de pe teritoriul Belarus, încălcarea integrității teritoriale a vecinului nostru și a normelor dreptului internațional.

Cerem Federației Ruse să înceteze imediat și fără precondiții operațiunile militare și să-și retragă forțele armate de pe teritoriul Ucrainei.

Facem apel către comunitatea internațională să întreprindă de urgență toate acțiunile care se impun de normele dreptului internațional pentru oprirea imediată a agresiunii Rusiei cu implicarea Belarus împotriva Ucrainei și revenirea la soluționarea conflictului pe cale pașnică. Răspunsul comunității internaționale trebuie să includă măsuri de descurajare și sancționare a statului agresor, dar și de susținere a autorităților ucrainene.

Ne solidarizăm cu poporul Ucrainei și salutăm reținerea manifestată de autoritățile ucrainene și disponibilitatea acestora de a căuta soluții diplomatice.

Facem apel către organizațiile internaționale ONU, OSCE, Consiliului Europei, NATO, UE, și statele sale membre, SUA, Turcia, Marea Britanie, Canada, Elveția și alte state partenere să ofere suport imediat Republicii Moldova în gestionarea situației umanitare de criză, în monitorizarea situației de securitate și acordarea asistenței necesare pentru a preveni potențiale acțiuni de agresiune hibridă asupra Republicii Moldova.

Facem apel către autoritățile Republicii Moldova să asigure informarea continuă a populației privind măsurile luate la nivel național în contextul situației excepționale anunțate.

Încurajăm autoritățile Republicii Moldova să întreprindă de urgență acțiuni prompte de securizare a spațiului informațional al Republicii Moldova, inclusiv prin limitarea propagandei și dezinformării din partea Kremlinului și a instrumentelor sale de influență în Republica Moldova.

Solicităm instituțiilor mass-media din Republica Moldova să se abțină de la distribuirea propagandei, a știrilor false, să combată dezinformarea și să relateze corect și responsabil despre criza din regiune, utilizând sursele oficiale de informare.

Chemăm cetățenii Republicii Moldova și toate forțele politice la unitate, coeziune, solidaritate, calm și responsabilitate în această situație excepțională în regiune și în Republica Moldova.

Ne exprimăm disponibilitatea de a oferi asistența și expertiza necesară în efortul autorităților naționale de gestionare a situației excepționale în cooperare cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova.

Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic a fost creată în anul 2011 și în acest moment are 100 de organizații membre, 7 dintre acestea constituind organizație umbrelă pentru alte peste 255 de organizații. Misiunea Platformei este consolidarea procesului de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și monitorizare pentru implementarea Acordului de Asociere dintre RM-UE și alte documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și relația RM-UE.

 


ЗАЯВЛЕНИЕ Организации Национальной Платформы Республики Молдова Форума Гражданского Общества Восточного Партнерства об осуждении не спровоцированной агрессии России против Украины  

 

Мы, члены Национальной Платформы Форума Гражданского Общества Восточного Партнерства, объединяющей 100 организаций:

Решительно осуждаем агрессию Российской Федерации против Украины, начатую с территории Беларуси, в нарушение территориальной целостности нашего соседа и норм международного права. Война не может быть средством разрешения международных споров и должна быть немедленно остановлена.

Призываем Российскую Федерацию немедленно и без предварительных условий прекратить военные действия и вывести свои вооруженные силы с территории Украины.

Призываем международное сообщество принять срочные меры в соответствии с нормами международного права для немедленного прекращения российской агрессии с участием Беларуси против Украины и вернуться к мирному урегулированию конфликта. Ответ международного сообщества должен включать меры по сдерживанию и наказанию государства-агрессора, а также по поддержке украинских властей.

Мы солидарны с народом Украины и приветствуем задержание, продемонстрированное украинскими властями, и их готовность искать дипломатические решения.

Мы призываем международные организации ООН, ОБСЕ, Совет Европы, НАТО, ЕС и его государства-члены, США, Турцию, Великобританию, Канаду, Швейцарию и другие государства-партнеры оказать немедленную поддержку Республике Молдова в преодолении гуманитарного кризиса, в мониторинге ситуации с безопасностью и оказании необходимой помощи для предотвращения возможных действий гибридной агрессии против Республики Молдова.

Мы призываем власти Республики Молдова обеспечить постоянное информирование населения о мерах, принятых на национальном уровне в контексте объявленной исключительной ситуации.

Мы призываем средства массовой информации в Республике Молдова воздерживаться от распространения пропаганды, ложных новостей, бороться с дезинформацией и правильно и ответственно освещать кризис в регионе, используя официальные источники информации.

Мы призываем граждан Республики Молдова и все политические силы к единству, сплоченности, солидарности, спокойствию и ответственности в этой исключительной ситуации в регионе и в Республике Молдова.

Мы выражаем нашу готовность предоставить необходимую помощь и экспертные знания в усилиях национальных властей по управлению исключительной ситуацией в сотрудничестве с партнерами по развитию Республики Молдова.

Национальная Платформа Форума Гражданского Общества Восточного Партнерства была создана в 2011 году и в настоящее время насчитывает 100 организаций-членов, 7 из которых являются зонтичными организациями для более чем 255 других организаций. Миссия Платформы заключается в укреплении процесса европейской интеграции и демократического развития Республики Молдова, в содействии процессу адвокации и мониторинга реализации Соглашения об Ассоциации Молдова-ЕС и других соответствующих документов, касающихся Восточного Партнерства и отношения Молдова-ЕС.

 

Lista organizațiilor ce susțin declarația / Список организаций поддерживающих декларацию

 

 1. Transparency International Moldova
 2. Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT
 3. Fundația Soros-Moldova
 4. Centrul pentru Jurnalism Independent
 5. Asociația obștească Institutul de Dezvoltare Urbană
 6. Asociaţia Presei Independente (API)
 7. Asociaţia Promo-LEX
 8. International Center for Women Rights Protection and Promotion Center “La Strada” (NGO)
 9. Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM)
 10. Alianța ONG-urilor active în domeniul Protectiei Sociale a Copilului și Familiei
 11. A.O. „Ave Copiii”
 12. Centrul de Resurse Juridice din Moldova /The Legal Resources Centre from Moldova
 13. A.O „Centrul Național al Romilor”
 14. Institutul pentru Politici și Reforme Europene – IPRE
 15. Centrul Analitic Independent Expert-Grup
 16. Uniunea organizațiilor invalizilor din Moldova – UOI RM
 17. Comunitatea WatchDog
 18. Local Democracy Agency Moldova- LDA (ALDA Moldova)
 19. INVENTO
 20. Centrul de Instruire și dezvoltare educațională
 21. AGER Moldova – Asociația pentru Guvernare eficientă și Responsabilă
 22. ARIM, Asociația pentru Reabilitarea Invalizilor din RM
 23. Alianța Infonet
 24. Institutum Virtutes Civilis (IVC Moldova)
 25. Медиа Центр Приднестровья/ Media Centru Pridnestrovia
 26. Centrul de Politici și Reforme CPR
 27. Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”
 28. Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM)
 29. Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova
 30. CALM (Congresul Autorităților Locale din Moldova)
 31. APE (Asociația pentru Politică Externă)
 32. Asociația Obștească INTECO
 33. Centrul ”Pro-Europa” din Comrat
 34. Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (CRDD) din Ungheni
 35. ANTEM (National Association of European Trainers from Moldova)
 36. Centrul Regional Contact Bălti
 37. Asociația Obștească Grupul de Inițiativă a Tinerilor pentru Viitor
 38. AO Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști ”CERTITUDINE”
 39. Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT
 40. Asociaţia Obştească “Pro Cooperare Regională”
 41. Asociaţia Micului Business din Republica Moldova (AMB)
 42. Centrul pentru Dezvoltare și Management
 43. Centrul de Dezvoltare Economica si Afaceri Publice CDEAP
 44. Asociația Obștească “Business Consulting Institute”
 45. A.O „Rețeaua Națională LEADER în Moldova”
 46. ONG „Terra-1530”
 47. Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă (AFPMDD)
 48. Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul
 49. Asociaţia Obştească BIOS
 50. Asociaţia Obştească Societatea Ecotoxicologilor din Republica Moldova ECOTOX
 51. Organizația Teritorială Ștefan Vodă a Mișcării Ecologiste din Moldova
 52. Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova)
 53. Mișcarea Ecologistă din Moldova (MEM)
 54. Centrul regional al Studiilor de Mediu ECOS
 55. Republican Center for Children and Youth Gutta-Club
 56. Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Râului „Eco-Tiras”
 57. A.O „Cutezătorul”
 58. Asociaţia Obştească “Caroma Nord”
 59. ONG Eco- Contact
 60. Societatea Ecologică „BIOTICA”
 61. Centrul Național de Mediu
 62. Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabilă – AEER
 63. ACM Automobile Club Moldova
 64. Eco-Sor
 65. Resource Center for Environmental education and sustainable Development ”GREEN-School”
 66. Institutul de Instruire in Dezvoltare „Millenium”
 67. Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)
 68. Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
 69. Fundația Est-Europeană
 70. Agenția de Cooperare Transfrontalieră si Integrare Europeană – ACTIE
 71. A.O „Eco-Răzeni”
 72. Institutul de Politici Publice
 73. Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova
 74. Fundația pentru Educație și Dezvoltare din Republica Moldova
 75. AEGEE Chișinău
 76. Institutul European de Studii Politice din Moldova
 77. Centrul de Inovare și Politici din Moldova
 78. Asociația regională a mamelor cu mulți copii si a femeilor-intreprinzătorii din Gagauzia “VESTA” (AO Vesta)
 79. Asociația Obștească Centrul European pentru Inițiative civile „Stalker”
 80. Consiliul National al Energiei
 81. Institutul Muncii
 82. Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova CNPM
 83. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Moldova CNSM
 84. Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii SINDICONS din RM
 85. Mame în Acțiune
 86. A.O. „Fiecare contribuie pentru schimbare”
 87. Keystone International Human Services Moldova
 88. ONG Interaction
 89. Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD)
 90. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor (E-circular)
 91. Hai Moldova
 92. Federaţia Sindicală „SĂNĂTATEA” din RM
 93. IM Swedish Development Partner în Republica Moldova
 94. CASMED
 95. Amnesty International Moldova
 96. Experts for Security and Global Affairs (ESGA Moldova)
 97. Asociația Jurnaliștilor de Mediu (AJMTEM)
 98. Asociația Obștească „Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă”
 99. Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova)
 100. Centrul de Antreprenoriat și Politici Economic

 

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept