#inforMD – un nou proiect împotriva dezinformării în Republica Moldova

13 mai 2021

Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au lansat, miercuri, 12 mai 2021, în cadrul unui atelier introductiv online, proiectul „inforMD – împotriva dezinformării în Republica Moldova”.

În deschiderea evenimentului, cu un cuvânt de salut a venit Funda Tekin, Director IEP, care a menționat că proiectul își propune să contribuie la consolidarea rezilienței împotriva dezinformării în Republica Moldova prin măsuri de fortificare a capacității societății civile. Totodată, proiectul se va concentra pe schimbul reciproc de experiență și bune practici cu Germania și alte țări ale UE, precum și cu țările din Parteneriatul Estic. Funda Tekin a subliniat faptul că dezinformarea nu este o problemă specifică doar Republicii Moldova, dar este un trend global, iar cooperarea și împărtășirea politicilor eficiente va permite reducerea acestui fenomen și va contribui la dezvoltarea unui spațiu informațional rezilient.

„Parlamentul European a încurajat, în ultimele documente, autoritățile R. Moldova în lupta dezinformării și manipulării, care este prezentă în mediul online și offline. Aceasta este exact ceea ce vrem noi să facem – să consolidăm reziliența în R. Moldova prin a avea măsuri de consolidare a capacităților și tot felul de activități, care să încurajeze crearea de rețele și de procese de învățare. Noi vedem tinerii și studenții ca niște multiplicatori foarte importanți și vrem să creăm o rețea în acest sens și creăm activiști în domeniul dezinformării. Vrem să abordăm tinerii prin a crea tot felul de campanii și vrem să facem acest lucru prin implicarea tuturor actorilor relevanți din R. Moldova”, a spus Funda Tekin.

La rândul său, Dominic Maugeais, Manager proiecte IEP, a spus că proiectul își propune să extindă colaborarea între societatea civilă din Germania și Republica Moldova, prin facilitarea proceselor de învățare regională și sprijinirea stabilirii unor structuri de cooperare durabilă între experții din regiune. Aceste activități vor contribui la consolidarea mass-media și pluralismului de opinii și la îmbunătățirea strategiilor de combatere a dezinformării. Societatea civilă trebuie să joace un rol important în creșterea rezilienței informaționale.

„R. Moldova este un caz aparte, iar noi, cei din țările europene, ne propunem să ne împărtășim cu experiențele noastre și vrem să aducem cele mai bune practici din Germania. Acestea este unul din motivul din care am dat startul acestui proiect, iar sarcina noastră va fi să includem experții germani pe partea de dezinformare, dar și din alte țări care se confruntă cu acest fenomen. Vrem să implicăm și experiența altor țări din Parteneriatul Estic, cum ar fi Georgia și Ucraina. O altă prioritate este colaborarea dintre societățile civile pe termen lung, în special între diferite părți din R. Moldova și Germania”, a comentat Dominic Maugeais.

După sesiunea de introducere, Stanislav Ghilețchi, Director Adjunct IPRE, a trecut în revistă principalele activități ale proiectului, care vor fi implementate în perioada aprilie – decembrie 2021. Printre acestea se numără:

  • Elaborarea unui studiu de cartografiere a deficienților de reglementare în domeniul dezinformării în Republica Moldova, inclusiv prin identificarea soluțiilor de politici publice care să reducă manipularea informațiilor de către actorii interni și străini, atât în mediul online cât și în cel offline.
  • Organizarea unei serii de ateliere de instruire pentru tinerii studenți (instruiri în format online) și stabilirea unei rețele de tineri cu capacități de gândire critică.
  • Publicarea răspunsului la dezinformare în timp util atât pe rețelele de socializare (video-uri de demontare a miturilor, podcast-uri) cât și în mass-media tradițională (dezbateri TV) ca reacție la campaniile de dezinformare din spațiul public.
  • Crearea unui laborator de rețea pentru schimbul de bune practici pentru prevenirea campaniilor de dezinformare cu reprezentanți din Germania, alte state membre UE, Parteneriatul Estic, agenții guvernamentale și activiști civici.

La atelierul introductiv au participat reprezentanții societății civile, organizațiilor media naționale și locale, jurnaliști, care și-au împărtășit experiența în implementarea și dezvoltarea proiectelor similare în Republica Moldova și România.

Proiectul „inforMD – împotriva dezinformării în Republica Moldova” va dura 9 luni şi are drept obiectiv consolidarea rezilienței la dezinformare în Republica Moldova. Proiectul este implementat cu suportul Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.


инфорМД – новый проект против дезинформации в Республике Молдова

Берлинский Институт европейских политик (IEP), совместно с Институтом европейских политик и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS), анонсировали, в среду, 12 мая 2021 г., в рамках онлайн-семинара, старт начало нового проекта «инфорМД – против дезинформации в Республике Молдова».

На открытии мероприятия выступила с приветственным словом Фунда Текин, директор IEP, которая отметила, что проект направлен на укрепление устойчивости к дезинформации в Республике Молдова посредством мер по укреплению потенциала гражданского общества. В то же время, проект будет сосредоточен на взаимном обмене опытом и передовой практикой с Германией и другими странами ЕС, а также со странами Восточного партнерства. Фунда Текин подчеркнула, что дезинформация – это не конкретная проблема только для Республики Молдова, а глобальная тенденция, и сотрудничество и обмен эффективными политиками уменьшат это явление и будут способствовать развитию устойчивого информационного пространства.

«В последних документах Европарламент призвал власти Молдовы бороться с дезинформацией и манипуляциями, которые присутствуют в онлайн и офлайн среде. Это именно то, что мы хотим сделать – усилить устойчивость в Республике Молдова с помощью мер по наращиванию потенциала и всех видов деятельности, которые способствуют созданию сетей и процессам обучения. Мы рассматриваем молодежь и студентов как очень важных мультипликаторов, и мы хотим создать сеть в этом отношении и создать активистов борьбы с дезинформации. Мы хотим приблизиться к молодым людям, создавая всевозможные кампании, и мы хотим делать это, вовлекая всех соответствующих участников в Республике Молдова», сказала Фунда Текин.

Доминик Може, координатор проекта IEP, сказал, что проект направлен на расширение сотрудничества между гражданским обществом Германии и Республике Молдова путем облегчения региональных процессов обучения и поддержки создания устойчивых структур сотрудничества между экспертами в регионе. Эти мероприятия помогут укрепить СМИ и плюрализм мнений, а также улучшить стратегии борьбы с дезинформацией. Гражданское общество должно играть важную роль в повышении информационной устойчивости.

«Республика Молдова – особый случай, и мы, выходцы из европейских стран, намерены поделиться своим опытом, и мы хотим привести лучшие практики из Германии. Это одна из причин, почему мы начали этот проект, и наша задача будет заключаться в привлечении немецких экспертов по дезинформации, а также из других стран, которые сталкиваются с этим явлением. Мы также хотим задействовать опыт других стран Восточного партнерства, таких как Грузия и Украина. Еще один приоритет – долгосрочное сотрудничество между гражданскими обществами, особенно между различными частями Республики Молдова и Германии », Доминик Може.

После вводной сессии, Станислав Гилецки, заместитель директора IPRE, рассказал об основных мероприятиях проекта, которые будут реализованы в период с апреля по декабрь 2021 года. К ним относятся:

  • Разработка картографического исследования нормативных недостатков в области дезинформации в Республике Молдова, в том числе путем определения решений государственной политики по сокращению манипулирования информацией отечественными и иностранными субъектами, как онлайн, так и офлайн.
  • Организация серии обучающих семинаров для молодых студентов (онлайн-обучение) и создание сети молодых людей с навыками критического мышления.
  • Разработка ответов на дезинформацию как в социальных сетях (видео, разоблачающие мифы, подкасты), так и в традиционных СМИ (теледебаты) в ответ на публичные кампании дезинформации.
  • Создать сетевую лабораторию для обмена передовым опытом по предотвращению кампаний дезинформации с представителями Германии, других стран-членов ЕС, Восточного партнерства, правительственных агентств и гражданских активистов.

В семинаре приняли участие представители гражданского общества, национальных и местных СМИ, журналисты, которые поделились своим опытом реализации и развития подобных проектов в Республике Молдова и Румынии.

Проект «инфорМД – против дезинформации в Республике Молдова»            продлится 9 месяцев и направлен на усиление устойчивости к дезинформации в Республике Молдова. Проект реализуется при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept