PROMOVAREA SOCIETĂȚII CIVILE ȘI A DIALOGULUI INTERETNIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PROCESULUI DE ASOCIERE CU UE (CIVID)

23 octombrie 2019

În perioada iulie 2018 – iulie 2019 Institutul pentru Politici Europene (IEP) împreună cu partenerii săi, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) au implementat proiectul „Promovarea societății civile și a dialogului interetnic în Republica Moldova în contextul procesului de asociere cu UE (CIVID)”, sprijinit cu amabilitate de către Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.

Echipa de proiect a desfășurat o serie de ateliere de dialog la nivel local și regional pentru promovarea dialogului cu societatea civilă și interetnic în Republica Moldova (RM). Drept rezultat al acestor activități, partenerii de proiect au colectat principalele probleme și recomandări respective exprimate de participanți care au drept scop consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova. La dezbatere au contribuit participanți din toate regiunile țării, care au oferit informații pe baza experienței lor profesionale, precum și a celei personale.

Discuțiile au fost structurate în patru sectoare: 1) Educație, 2) Dezvoltare economică și Drepturile sociale și 3) Mass-media. În plus, a fost discutat și un subiect intersectorial denumit 4) rolul Acordului de asociere cu UE pentru coeziunea socială în Republica Moldova. Prin sprijinirea dialogului interetnic și prin interacțiunea cu Agenția Relații Interetnice (ARI), proiectul a urmărit, de asemenea, să contribuie la implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova (2017-2027), și a respectivului plan de acțiuni pentru perioada 2017-2019.
Acest raport de sinteză oferă o imagine de ansamblu asupra concluziilor și recomandărilor și va oferi o bază pentru discuțiile ulterioare între reprezentanții societății civile din diferite comunități etnice, funcționari publici și alte părți interesate relevante pentru dialogul interetnic în Republica Moldova.
Fullscreen Mode
——————————————————————————–

ПРОДВИЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ДИАЛОГА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССА АССОЦИАЦИИ С ЕС (CIVID)

В период с июля 2018 года по июль 2019 года Институт европейской политики (IEP) совместно со своими партнерами, Институтом европейской политики и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS) реализовали проект «Продвижение гражданского общества и межэтнического диалога в Республике Молдова в контексте процесса ассоциации с ЕС (CIVID)», при высокой поддержке со стороны Федерального министерства иностранных дел Германии.

Команда проекта провела серию диалоговых семинаров на местном и региональном уровнях в целях содействия диалогу с гражданским обществом и межэтническому диалогу в Республике Молдова (РМ). В результате этих мероприятий партнеры по проекту собрали основные проблемные вопросы и соответствующие рекомендации, озвученные участниками и направленные на укрепление социального единства в Республике Молдова. Обсуждению этих вопросов содействовали участники со всех регионов страны, которые предоставили свои сведения, основанные на их профессиональном и личном опыте.

Дискуссионные встречи были разбиты на четыре блока: 1) Образование, 2) Экономическое развитие и социальные права и 3) СМИ. Кроме того, обсуждался межотраслевой вопрос, а именно 4) Роль Соглашения об ассоциации с ЕС для социального единства в Республики Молдова. Поддерживая межэтнический диалог и посредством взаимодействия с Агентством межэтнических отношений (АМО), проект также стремился внести вклад в реализацию Стратегии укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова (2017-2027), а также соответствующего плана действий на 2017–2019 годы.

Данный сводный отчет дает общее представление выводов и рекомендаций и послужит основой для дальнейшего обсуждения между представителями гражданского общества от разных этнических сообществ, официальными лицами и другими заинтересованными сторонами в области межэтнического диалога в Республике Молдова.

 

Fullscreen Mode
Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept