Dialoguri în Taraclia: Dezvoltarea instrumentelor pentru consolidarea relațiilor interetnice

15 aprilie 2019

 Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) şi Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au organizat vineri, 12 aprilie curent, la Taraclia, cel de al doilea eveniment local în format de dialog, din cadrul proiectului „Promovarea societății civile și dialogului interetnic în Republica Moldova în contextul procesului de asociere cu UE (CIVID)“.

În deschiderea evenimentului, cu un cuvânt de salut a venit Iulian Groza, Director executiv, IPRE, iar Viktoria Palm, manager de proiecte IEP a vorbit despre scopurile și obiectivele proiectului. Totodată, Maria Paslari, rectorul Universității „Grigorii Țambalac” din Taraclia, care a găzduit evenimentul, a vorbit despre minoritatea bulgară din regiune, precum și despre problemele cu care se confruntă reprezentanții acestei etnii. Vera Petuhov, Director general adjunct, Agenția Relații Interetnice, a prezentat participanților principalele concluzii ale eforturilor care le depun autoritățile în promovarea dialogului inter-etnic.

În cea de a doua parte a evenimentului participanții au fost divizați în patru grupuri. La fiecare masă a fost desemnat un moderatori, care a dezbătut timp de 15 minute un subiect din cele patru tematici alese anterior: educația și mass-media (moderat de Lidia Paslari, jurnalistă, Taraclia); dezvoltarea economică (moderat de Nicolai Cheleș, Co-Coordonator al Platformei Tineretului Pentru Solidaritate Interetnică); drepturile sociale (moderat de Andrei Popov, IPIS); Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană (moderat de Vitalie Ponomariov, istoric, Cahul). Dialogul a fost organizat rotativ, astfel că fiecare tematică a fost discutată în fiecare din cele patru grupuri.

Scopul acestui exercițiu a fost identificarea problemelor și măsurilor ce trebuie implementate privind consolidare a relațiilor interetnice în regiunea Taraclia. Iată unele din cele mai importante concluzii ale dezbaterilor:

  • Principală problemă constatată este că majoritatea surselor mass-media manipulează și nu este independentă financiar, iar internetul rămâne a fi cea mai importantă sursă de informare în regiune. Totodată, mass-media care difuzează în limba de stat nu este accesibilă minorităților din regiune, iar o soluție ar fi subtitrarea știrilor într-o limbă vorbită de minorități. Participanții au propus drept soluție ca finanțarea mass-media să fie făcută fie din bugetul local sau cel de stat. O altă propunere a fost organizarea mai multor instruiri locale de informare privind calitatea contentului, precum și despre cum pot fi detectate știrile false.
  • Cunoașterea și vorbirea precară a limbii române de către minorități este o barieră pentru dezvoltarea economică din regiune. Dar, totodată participanții au menționat că utilizarea trilingvismului, care este caracteristic zonei Taraclia, ar aduce mai multe investiții în regiune. O altă problemă ține de faptul că tineretul local nu prea cunoaște despre business incubatoarele din regiune, iar pentru a soluționa această problemă ar trebui sporit gradul de interes. Puține cunoștințe în domeniul scrierii și gestionării proiectelor rămâne a fi o barieră în dezvoltarea afacerilor, iar o îmbunătățirea a cooperării mediului de afaceri cu tineretul ar diminua din acest efect.
  • Taraclia este un raion dispersat, iar din această cauză cetățenii nu au un acces facil la serviciile medicale. Localnicii care sunt aproape de alte centre raionale sunt nevoiți să parcurgă un drum lung până în Taraclia, deoarece nu sunt primiți gratuit în centrele medicale din alte raioane. Astfel, ar trebui sporită cooperarea inter-raională între serviciile medicale. Participanții au menționat că problemele sociale din Taraclia sunt comune întregii țări, iar pentru a le depăși ar trebui să existe o comunicare suficientă între autoritățile publice centrale și locale.
  • Cetățenii din zona Taraclia au cunoștințe limitate privind integrarea Europeană, europenizare și Acordul de Asociere UE-RM. Aceste probleme sunt alimentate de către politicieni, discursul cărora polarizează și mai mult societatea. Pentru a depăși aceste probleme este necesar de dezvoltat programe de informare, precum și deschiderea unui Centru de informare UE în Taraclia.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Promovarea societății civile și dialogului interetnic în Republica Moldova în contextul procesului de asociere cu UE (CIVID)“, realizat cu susținerea Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

Proiectul va derula timp de 11 luni (2018-2019) şi are drept obiectiv îmbunătățirea armoniei sociale la nivel regional prin încurajarea discursului public și elaborarea propunerilor de politici publice referitor la integrarea grupurilor etnice, precum și sprijinirea implementării Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova. Printre acțiunile planificate se numără dezbateri publice, ateliere de lucru şi dezbateri TV în regiuni precum Soroca și Taraclia. Pe final experții vor veni cu o serie de recomandări de politici privind îmbunătățirea cadrului legal referitor la integrarea minorităților.

 


Диалоги в Тараклии: разработка инструментов для укрепления межэтнических отношений

 

Берлинский Институт европейских политик (IEP), совместно с Институтом европейских политик и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS), провели в пятницу, 12 апреля этого года, в городе Тараклия, второе мероприятие в формате диалога, на тему межэтнических отношений и социальной сплоченности в Республике Молдова.

На открытии мероприятия выступил с приветственным словом г-н Юлиан Гроза, исполнительный директор IPRE, а также менеджер проекта IEP, Виктория Пальм, которые рассказали о целях и задачах проекта. Так же, г-жа Пасларь Мария, ректор Тараклийского университета им. «Григорий Цамблак», где прошли дискуссии, рассказала про этнических болгар проживающих в регионе, а также о проблемах, с которыми сталкиваются представители этой этнической группы. Г-жа Вера Петухов, Заместитель генерального директора агентства межэтнических отношений, представила участникам основные выводы усилий властей Р. Молдлва по развитию межэтнического диалога.

Во второй части мероприятия участники были разделены на четыре группы. Для каждой из групп был выбран модератор, который вместе с участниками обсуждал, в течение 15 минут, одну тему из четырех ранее выбранных: образование и средства массовой информации (модератор Лидия Пасларь, журналист, Тараклия); экономическое развитие (модератор Николай Келеш, Со-координатор Молодежной платформы межэтнической солидарности); социальные права (модератор Андрей Попов, IPIS); Соглашение об ассоциации с Европейским союзом (модератор Виталий Пономарев, профессор, Кагул). Диалог был организован в ротационном формате, так чтобы каждая тема обсуждалась в каждой из четырех групп.

Целью этого упражнения было выявление проблем и мер, которые необходимо осуществить для укрепления межэтнических отношений в регионе Сорока. Вот некоторые из наиболее важных выводов дебатов:

  • Основная проблема, которая была акцентирована участниками, заключается в том, что большинство источников массовой информации манипулируют и не являются финансово независимыми, а Интернет остается наиболее важным источником информации в регионе. В то же время, средства массовой информации, вещающие на государственном языке, не доступны для меньшинств в регионе, а одно из решений этой проблемы может стать субтитрирование новостей на одном из языков меньшинств. Участники предложили, чтобы средства массовой информации финансировались из местного или государственного бюджета. Другое предложение состояло в том, чтобы организовать больше тренингов по информационному контенту, а так же по выявлению ложных новостей.
  • Слабое знание национального языка является препятствием для экономического развития в регионе. Но, в то же время, участники отметили, что использование трилингвизма, характерного для Тараклии, может принести больше инвестиций в регионе. Другая проблема заключается в том, что местная молодежь не знает о бизнес-инкубаторах в регионе, а чтобы решить эту проблему должен быть повышен уровень интереса. Немногие знания в области написания и управления проектами остаются препятствием для развития бизнеса, поэтому улучшение сотрудничества между бизнесом и молодежью уменьшит этот эффект.
  • Тараклия очень некомпактный район, поэтому граждане не имеют легкого доступа к медицинским услугам. Местные жители, которые находятся рядом с другими районными центрами, должны проделать долгий путь до Тараклии, потому что они не могут получать бесплатную медицинскую помощь в городах из других районов. Поэтому следует усилить межрайонное сотрудничество между службами здравоохранения. Участники отметили, что социальные проблемы в Тараклии являются общими для всей страны и для их преодоления должна быть укреплена связь между центральными и местными органами власти.
  • Граждане в районе Тараклия имеют ограниченные знания о европейской интеграции, европеизации и Соглашении об ассоциации между ЕС и Молдовой. Эти проблемы подпитываются политиками, чей дискурс еще более поляризует общество. Для преодоления этих проблем необходимо разработать информационные программы, а также открыть Информационный центр ЕС в Тараклии.

Мероприятие было организовано в рамках проекта „Продвижение гражданского общества и межэтнического диалога в Республике Молдова в контексте процесса ассоциации с ЕС (CIVID)“, реализуемого при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.

Проект будет реализовываться на протяжении 11 месяцев (2018-2019). Его задача улучшить социальную гармонию на региональном уровне через способствование публичному дискурсу и выработку предложений публичных политик по вопросам интеграции этнических групп. Кроме того, проект призван оказать поддержку процессу реализации Стратегии консолидации межэтнических отношений в Молдове.  Планируется проведение публичных дебатов, семинаров и теледебатов в таких регионах, как Сорока и Тараклия. В конечном итоге, эксперты предложат ряд политических рекомендаций по улучшению нормативно-правовых рамок интеграции меньшинств.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept