Studiu: Consolidarea coeziunii sociale și a unei identităţi comune în Republica Moldova (română/rusă)

13 februarie 2018

REZUMAT EXECUTIV

În pofida istoriei de secole de relaţii interetnice armonioase și lipsei dușmăniei între toate grupurile etnice și lingvistice, societatea din Republica Moldova este divizată de-a lungul unor direcţii etnice și lingvistice. O criză a identităţii, lipsa coeziunii sociale și identificarea în creștere cu multe grupe de identitate comportamentalizată reprezintă una din cele mai grave provocări care împiedică dezvoltarea Moldovei și nu permite poporului său să promoveze niște interese comune, cum ar   dezvoltarea economică și constituirea unui stat funcţional care să  fie receptiv faţă de cetăţeni.

Moldova n-a dispus de o definiție clară a unei naţiuni titulare sau a unei “etnie majoritară” – moldovenească sau românească – și subiectul dat continuă să stimuleze dezbateri intemperate atât în rândul elitelor, cât și a publicului din Moldova. Dar este puţin probabil ca oricare din aceste două discursuri privind identitatea să devină dominant în viitorul apropriat. “Minorităţile etnice” din Moldova (Găgăuzii, Ucrainenii, Rușii, Bulgarii și alţii) nu se percep ca niște “minorităţi” sau “diasporă” sau “vestigii” ale trecutului rusesc sau sovietic al Moldovei. Ei nu se identifică nici cu “state apropriate”, ci mai degrabă se percep ca pe niște persoane care au locuit în Moldova de sute de ani, popoare cu rădăcini profunde în ţară, astfel  fiind parte integră a “naţiunii”.

Politicienii din toate părţile spectrului politic nu abordează ambiguităţile existente; în schimb exploatează neînţelegerile latente, viziunile în conflict și aspiraţiile divergente ale diferitor comunităţi etnice. Politica guvernului până la moment a urmat calea evitării unei discuţii clare și neconfortabile sau întreprinderii unor acţiuni pentru a aborda problemele practice, care ar putea îmbunătăţi situaţia și edifica temelia pentru emergenţa unei identităţi comune – cetăţeni ai Republicii Moldova.

Societatea din Moldova este în general pregătită pentru relaţii interetnice armonioase și pentru emergenţa graduală a unei identităţi civice comune, datorită unui nivel ridicat de toleranţă interetnică și acceptare mutuală la nivelul local. Totuși, oamenii rămân a fi dezbinaţi și există potenţial pentru tensiuni interetnice din cauza lipsei de cunoștinţe despre diferite comunităţi etnice, discursuri politice intemperate care deseori prezintă alte grupuri etnice drept o ameninţare, cât și lipsa unor politici practice efective pentru a aborda principalele provocări.

Această lucrare este o încercare de a genera o discuţie constructivă despre un model posibil integraţionist al societăţii, care ar putea apărea pe fundalul unei identităţi civice. O identitate civică ar putea să grupeze în jurul unui program de dezvoltare a statutului și modernizare instituţională, care ar spori loialitatea pentru statul – Republica Moldova. Acest fapt ar limita spaţiul de manevră pentru ca politicienii să nu mai exploateze linii de dezbinare a societăţii ce ţin de identitate și să sporească perspectivele Moldovei de a deveni un stat democratic puternic.

Autori

Iulian Groza, Director Executiv, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Chișinău

Prof. Dr. Mathias Jopp, Director, Institut für Europäische Politik (IEP), Berlin

Vadim Pistrinciuc, Deputat, Membru al Consiliului Institutului pentru Studii Strategice

Andrei Popov, Președinte, Institutul pentru Iniţiative Strategice (IPIS), Chișinău

Vladislav Kulminski, Director Executiv, Institutul pentru Iniţiative Strategice (IPIS), Chișinău

Adrian Popescu, Expert Asociat în domeniul administraţiei publice, Institutul pentru Iniţiative Strategice (IPIS), Chișinău

Iulian Rusu, Expert în domeniul juridic, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Chișinău

Această lucrare a fost elaborată de Institutul pentru Politici Europene (IEP) din Berlin, în parteneriat cu Institutul pentru Politici si Reforme Europene (IPRE) și Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), în cadrul Proiectului „Consolidarea identităţii naţionale în Republica Moldova în contextul asocierii cu Uniunea Europeană” (MIDEU), susţinut de Oficiul Federal German pentru Afaceri Externe. Opiniile exprimate în publicaţia dată ţin de responsabilitatea unică a autorilor și nu pot fi nicidecum reflectate drept opinii ale Oficiului Federal German pentru Afaceri Externe.

 

Fullscreen Mode

 

——————————————————————————————————————————————–

Исследовательская работа: Укрепление социальной сплоченности и общей идентичности в Республике Молдова

 

СВОДНОЕ РЕЗЮМЕ

Несмотря на многовековую историю в целом гармоничных межэтнических отношений и отсутствие вражды среди этнических и языковых групп, общество в Республике Молдова разделено по этническому и языковому признакам. Кризис идентичности, отсутствие социальной сплоченности и все более заметное солидаризация с отделенными друг от друга группами идентичности – одна из наиболее серьезных проблем, которая препятствует развитию Молдовы и не позволяет ее гражданам совместно продвигать общие для всех интересы, такие как экономическое развитие и построение функционального государства, подотчетного своим гражданам.

В Молдове нет четкого определения титульной нации или «этнического большинства» – молдавского или румынского – и вокруг этого вопроса не прекращаются ожесточенные споры, как среди элиты Молдовы, так и среди широкой общественности. Ни один из этих двух «дискурсов идентичности», скорее всего, не станет доминирующим в обозримом будущем. «Этнические меньшинства» Молдовы (гагаузы, украинцы, русские, болгары) не рассматривают себя в качестве «меньшинств», «диаспоры» или «остатков» российского или советского молдавского прошлого. Они не отождествляют себя с «национальными государствами»; скорее, они считают себя людьми, которые живут в Молдове в течение сотен лет, имеют глубокие корни в стране и поэтому являются неотъемлемой частью «нации».

Политики со всех флангов политического спектра не стремятся урегулировать существующие проблемы; вместо этого, они усугубляют в своих политических целях латентные противоречия, конкурирующие мировоззрения и различные устремления этнических сообществ. Государственная политика до настоящего момента сводилась к тому, чтобы избежать прямых и сложных дискуссий или принять меры для решения практических вопросов, которые могли бы улучшить ситуацию и заложить основу для возникновения общей идентичности – граждан Республики Молдова.

Общество Молдовы в целом подготовлено к гармоничным межэтническим отношениям и постепенному становлению общей гражданской идентичности, благодаря значительному уровню межэтнической толерантности и благоприятному восприятию этнических сообществ друг друга на повседневном уровне общения. Тем не менее, общество по-прежнему разобщено, и существует определенная вероятность нарастания межэтнической напряженности из-за отсутствия знаний этнических сообществ друг о друге, несдержанной политической риторики, в которой другие этнические группы представляются в качестве угрозы, а также ввиду отсутствия эффективной практической политики, позволяющей урегулировать основные проблемы.

Настоящая работа – попытка построить конструктивную дискуссию о возможной интеграционной модели общества, которая может возникнуть вокруг гражданской идентичности. Гражданская идентичность могла бы сформироваться вокруг программы государственного строительства и институциональной модернизации, которая повысила бы степень лояльность к государству – Республике Молдова. Это, в свою очередь, ограничило бы возможности для политиков использовать линии разделения в обществе по вопросу идентичности и увеличить шансы Молдовы на то, чтобы стать сильным и стабильным демократическим государством.

 

Авторы

Юлиан Гроза, Исполнительный Директор, Институт европейской политики и реформ (IPRE), Кишинэу

Проф. Д-р Матиас Йопп, Директор, Институт Европейской политики (IEP), Берлин

Владислав Кульминский, Исполнительный Директор, Институт стратегических инициатив (IPIS), Кишинэу

Вадим Пистинчук, Депутат парламента, Институт стратегических инициатив, (IPIS), Кишинэу

Андрей Попов, Президент Института стратегических инициатив (IPIS), Кишинэу

Адриан Попеску, эксперт по государственному управлению, Институт стратегических инициатив (IPIS), Кишинэу

Юлиан Русу, эксперт по правовым вопросам, Институт европейской политики и реформ (IPRE), Кишинэу

Данная работа была разработана Институтом европейской политики в Берлине в партнерстве с Институтом европейских политик и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS), в рамках проекта «Укрепление национальной идентичности Молдовы в рамках процесса ассоциации с ЕС (MIDEU), поддержанного Федеральным министерством иностранных дел Германии. Мнения, выраженные в этой публикации, являются исключительной ответственностью авторов и не могут быть интерпретированы как отражение взглядов Федерального министерства иностранных дел Германии.

Fullscreen Mode

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept