Participanții la EaP Think Tank Forum au elaborat un set recomandări pentru viitorul Summit al Parteneriatului Estic

25 septembrie 2017

Participanții la Forumul Parteneriatului Estic al Centrelor de Cercetare (EaP Think Tank Forum), care s-a desfășurat în perioada 21-23 septembrie 2017 în premieră la Chișinău, au analizat provocările și perspectivele viitorului relațiilor țărilor Parteneriatului Estic cu Uniunea Europeană, iar la finele evenimentului, respectiv, au formulat un set de recomandări pentru Summit-ul Parteneriatului Estic, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie la Bruxelles.

Scopul Forumului, la care au participat peste 60 de experți naționali și internaționali, a fost crearea de noi parteneriate între comunitatea de experți din cadrul centrelor de cercetare din UE și a celor șase țări ale Parteneriatului Estic pentru a genera un impact maxim în domeniul cercetărilor, elaborării politicilor și eforturilor de promovare a valorilor europene în regiunea noastră.

În deschiderea Forumului, moderat de Iulian Groza, Directorul Executiv IPRE, Chișinău, cu un cuvânt de salut au venit: Daniela Morari, Viceministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova; Peter Michalko, Ambasador, șeful Delegației UE la Chișinău; Natalia Yerashevich, Director, Secretariatul Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic (FSCPE); Polina Ojog, Coordonator de Program, Fundația Konrad Adenauer, Chișinău; Ion Manole, director executiv, Asociația „Promo-Lex”, Chișinău.

Primul panel de discuții a fost dedicat prezentării și analizei celor mai bune practici și lecții învățate, oferite de parteneriatele existente în Europa la nivel regional și european, precum și care sunt principalele provocări și oportunități care trebuie abordate de către comunitatea de cercetare din UE și din țările Parteneriatului estic. Panelul a fost moderat de Balazs Jarabik, expert, Carnegie Endowment for Peace International, Bruxelles, iar în cadrul sesiunii au luat cuvântul: Maria Golubeva, Coordonator UE, Grupul unu de lucru, Comitetul de coordonare FSCPE, Bruxelles; Hennadiy Maksak, PRISM, Ukraine, EaP Think Bridge, Kiev; Steven Blockmans, CEPS, Bruxelles; Valentina Eigner, WeBuildEurope.eu, Austria; Olena Prystayko, Ukrainian Think Tanks Liaison Office, Bruxelles.

Cel de-al doilea panel a fost dedicat discuțiilor privind viitorul Parteneriatului Estic, principalelor realizări și ezitări ale politicii UE privind Parteneriatul Estic, provocările cheie interne și externe cu care se confruntă țările Parteneriatului Estic, ce ar trebui să facă țările UE și ale Parteneriatului estic pentru a consolida rezistența și a asigura un proces de europenizare durabil, dar și care sunt perspectivele de integrare în UE pentru partenerii non-asociați. Sesiunea a fost moderată de Dmytro Shulga, directorul Fundației „International Renaissance”, Kiev, iar la discuții au participat:  Oleksandr, Sushko,  Fundația „International Renaissance”, Kiev; Igor Munteanu, Director Executiv, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS), Chișinău; Zaur Shiriyev, Chatham House, Londra; Stepan Grigoryan, ACGRC, Erevan; Kerry Longhurst, profesor, Jean Monnet, Collegium Civitas, Varșovia; James Nixey, șeful programului Rusia și Eurasia, Chatham House, Londra.

În a treia sesiune au fost analizate cele 20 de rezultate ale Parteneriatului Estic pentru 2020, care au fost aprobate în 19 iunie 2017 în cadrul reuniunii Ministeriale pentru Afaceri Externe a Parteneriatului Estic. Experții au pus în discuție dacă aceste propuneri sunt suficient de ambițioase și durabile, dar și dacă acestea vor aborda eficient provocările actuale ale politicii Parteneriatului estic și vor consolida rezistența în fața pericolelor externe. Panelul a fost moderat de Kataryna Wolczuk, expert asociat, Chatham House, Londra, iar la sesiune au luat cuvântul: Denis Cenușă, Director de Programe, „Expert-Grup”, Chișinău; Richard Giragosian, Director Fondator, Centrul de Studii Regionale, Erevan; Dovilė Šukytė, Comitetul FSCPE, Vilnius; Stanislav Secrieru, Expert Asociat, EUISS, Paris; Paul Ivan, Analist Politic, Centrul de politici europene (EPC), Bruxelles.

În cadrul ultimului panel, Leonid Litra, cercetător științific, Centrul „New Europe”, Kiev, a prezentat proiectul recomandărilor Forumului pentru Summit-ul Parteneriatului Estic, care se va desfășura în noiembrie la Bruxelles. Aceste recomandări au fost supuse dezbaterilor, iar autorii documentului vor lua în considerația propunerile, înainte de fi prezentate partenerilor din UE. La sesiune au luat cuvântul: Iskra Kirova, Policy Analyst, Open Society European Policy Institute, Bruxelles; Marta Wytrykowska, Policy officer, European External Action Service (EEAS), Bruxelles; Ivane Chkhikvadze, coordonator al programului de integrare europeană, OSGF, Tbilisi; Uladzislau Vialichka, Director General, Consorțiul Internațional „EuroBelarus”, Minsk; Boris Navasardian, Președinte, Clubul de presă din Erevan; Ziya Guliyev, Centrul pentru Inițiative Juridice, Baku.

Forumul este o inițiativa lansată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Institutul Georgian pentru Studii Strategice (GISS) și New Europe Center de la Kiev, în cooperare cu Forumul Societății Civile al Parteneriatului Estic. Evenimentul a fost organizat în cadrului unui proiect din cadrul programului de re-grantare al Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic susținut de Uniunea Europeană și National Endowment for Democracy (NED). Proiectul este cofinanțat de Fundația Konrad Adenauer (KAS).

***

Înregistrarea video a discuțiilor Forumului poate fi accesată aici.

Mai multe fotografii de la Forum în calitate înaltă le găsiți aici.

Documentul care include proiectul Recomandărilor care va fi actualizat si prezentat instituțiilor și statelor membre UE, precum și autorităților țărilor din cadrul Parteneriatului Estic în contextul Summit-ului PaE din noiembrie 2017 poate fi găsit aici.

Detalii despre organizatori pot fi găsite la:

 

Proiectul este susținut prin intermediul programului de re-Grantare al Forumului Parteneriatului Estic și co-finanțat de Fundația Konrad Adenauer (KAS). În cadrul programului de re-Grantare, Forumul Parteneriatului Estic (FSC PaE) susține realizarea proiectelor regionale ale membrilor FSC PaE  care contribuie la realizarea misiunii și obiectivelor Forumului Societății Civile. Donatorii programului de re-Grantare sunt Uniunea Europeană și National Endowment for Democracy.

 


Участники Форума «EaP Think Tank Forum» разработали ряд рекомендаций для будущего Саммита Восточного Партнерства

Участники Форума «EaP Think Tank Forum», который прошел 21-23 сентября 2017 впервые в Кишиневе, проанализировали проблемы и перспективы будущего отношений стран Восточного партнерства с Европейским союзом и в конце мероприятия изложили ряд рекомендаций для Саммита Восточного партнерства, который состоится в конце ноября в Брюсселе.

Целью Форума, в котором приняли участие более 60 национальных и международных экспертов, было создание новых партнерских отношений между сообществом экспертов из исследовательских центров ЕС и шести стран Восточного партнерства, для достижения максимального продвижения исследованиях, разработок политик и усилия по продвижению европейских ценностей в нашем регионе.

В открытии Форума, моделируемый Юлианом Гроза, Исполнительный директор IPRE, г. Кишинев, со словами приветствия выступили: Даниела Морарь, заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова; Петер Михалко, посол, глава делегации ЕС в Кишиневе; Наталья Ерашевич, Директор Секретариата Форума гражданского общества Восточного партнерства (ФГОВП); Полина Ожог, координатор программ, Фонд Конрада Аденауэра, г. Кишинев; Ион Маноле, Исполнительный директор Ассоциации «Promo-Lex», г. Кишинев.

Первый панель дискуссий был посвящен представлению и анализу самых лучших практик и уроков, извлеченных из существующих региональных и европейских партнерств, а также основных проблем и возможностей, которые должны быть рассмотрены исследовательским сообществом ЕС и стран Восточное партнерство. Модерировал дискуссии Балазс Джарабик, эксперт Международного фонда «Carnegie Endowment for Peace International», г. Брюссель, а с докладами выступили: Мария Голубева, Координатор ЕС, первая Рабочая группа, Руководящий комитет ФГОВП, г. Брюссель; Геннадий Максак, ПРИЗМ, Украина, EaP Think Bridge, г. Киев; Стивен Блокманс, CEPS, г. Брюссель; Валентина Эйгнер, WeBuildEurope.eu, Австрия; Елена Пристайко, Ukrainian Think Tanks Liaison Office, г. Брюссель.

Второй панель дискуссий был посвящен обсуждению будущего Восточного партнерства, основным достижениям и колебаниям политики ЕС в рамках Восточного партнерства, ключевым внутренним и внешним проблемам, с которыми сталкиваются страны Восточного партнерства, что должны делать страны ЕС и члены Восточного партнерства чтобы обеспечить устойчивый процесс европеизации, а также перспективы интеграции ЕС для нон-ассоциированных партнеров. Сессию модерировал Дмитро Шульга, директор фонда „International Renaissance”, Киев, а участниками дискуссий были: Олександр Сушко, фонда „International Renaissance”, Киев; Игорь Мунтяну, исполнительный директор Института развития и социальных инициатив (IDIS), г. Кишинев; Заур Шириев, Chatham House, г. Лондон; Степан Григорян, ACGRC, г. Ереван; Керри Лонгхерст, профессор, Jean Monnet, Collegium Civitas, г. Варшава; Джеймс Никси, глава программы «Россия и Евразия», Chatham House, г. Лондон.

На третьей сессии были проанализированы 20 результатов Восточного партнерства на 2020 год, которые были рассмотрены и утверждены 19 июня 2017 года. Эксперты обсуждали если эти предложения являются ли достаточно амбициозными и устойчивыми, будут ли они эффективными в контексте текущих политических вызовов Восточного партнерства, а также консолидации усилий противостоянии внешним угрозам. Панель модерировала Катарина Вольчук, ассоциированный эксперт, Chatham House, г. Лондон, а с докладами выступили: Денис Ченушэ, директор программ, Expert-Grup, г. Кишинев; Ричард Гирагосян, директор-основатель Центра региональных исследований, г. Ереван; Довиле Шуките, Комитет ФГОВП, г. Вильнюс; Станислав Секриеру, эксперт, EUISS, г. Париж; Паул Иван, политический аналитик, Европейский политический центр (ЕПС), г. Брюссель.

В рамках последней панели, Леонид Литра, научный сотрудник Центра «New Europe», г. Киев, представил документ предложений и рекомендаций для саммита Восточного партнерства, который состоится в ноябре в Брюсселе. Эти рекомендации были обсуждены, а авторы документа рассмотрят предложения участников Форума до представления документа партнерам из ЕС. Так же в сессии приняли участие: Искра Кирова, Policy Analyst, Open Society European Policy Institute, г. Брюссель; Марта Витриковска, Policy officer, European External Action Service (EEAS), г. Брюссель; Ивана Чхиквадзе, координатор Программы европейской интеграции, OSGF, г. Тбилиси; Влад Величко, генеральный директор Международного консорциума «ЕвроБеларусь», г. Минск; Борис Навасардян, президент Ереванского пресс-клуба; Зия Гулиев, Центр правовых инициатив, г. Баку.

Форум был организован по инициативе Института европейских политик и реформ (IPRE), Грузинского института стратегических исследований (GISS) и Центра «Новая Европа» из Киева, в сотрудничестве с Форумом гражданского общества Восточного партнерства. Мероприятие организовано в рамках программы рефинансирования Европейским Союзом и Национального фонда за демократию (NED) Форума гражданского общества Восточного партнерства, а также при частичном финансировании немецким Фондом Конрада Аденауэра (KAS).

***

Полную видео версию дискуссий Форума можно посмотреть здесь.

Больше фотографий в хорошем качестве можно скачать здесь.

Документ, включающий проекты Рекомендаций, которые должны быть обновлены и представлены институтам ЕС и государствам-членам, а также властям стран Восточного партнерства, в контексте саммита Восточного партнерства которыий состоится в ноябре 2017, можно найти здесь.

 

Об организаторах:

– Институт европейских политик и реформ: www.ipre.md

– Центр «Новая Европа», Киев: http://iwp.org.ua/eng/

– Грузинский институт стратегических исследований (GISS), Тбилиси: http://giss.org.ge/eng

– Форум гражданского общества Восточного партнерства, Брюссель: http://eap-csf.eu/

 

Проект поддерживается Программой ре-грантов Восточного партнерства и совместно финансируется Фондом Конрада Аденауэра (KAS). В рамках программы ре-гранта Форум Восточного партнерства (FSC PaE) поддерживает реализацию региональных проектов членов FSC PaE, которые способствуют достижению миссии и целей Форума гражданского общества. Донорами программы ре-гранта являются Европейский союз и Национальный фонд за демократию.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept